Rościszewo, dnia 10.07.2020 r.

Znak sprawy: RRGKB.271.1.6.2020

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Rościszewo o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro netto, na:

„Opracowanie dokumentów strategicznych dla gminy Rościszewo”

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia  jest „Opracowanie dokumentów strategicznych dla gminy Rościszewo” w skład których wchodzą następujące części:

 • Program Ochrony Środowiska,
 • Plan Gospodarki Niskoemisyjne
 • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
 • Strategia Rozwoju Gminy

 Szczegółowy opis przedmiotu zawiera załącznik nr 1 do umowy – „Opis Przedmiotu Zamówienia”

 

CPV: 73.22.00.00-0

 

II. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

Termin wykonania zamówienia do 31.12.2020 r., termin płatności 30 dni, termin związania ofertą 30 dni.

 

III. Przygotowanie oferty

Ofertę należy:

       a. złożyć w formie pisemnej (osobiście, listownie – w siedzibie Zamawiającego lub na jego adres  w Urzędzie Gminy Rościszewo, ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo, faksem na nr (24)2764201 lub e-mailem na adres ugrosciszewo@interia.pl ) na Formularzu Oferty do dnia 21.07.2020 r. do godz. 10:00

       b. w przypadku oferty składanej osobiście, listownie  ofertę złożyć w kopercie zaadresowanej na Urząd Gminy w Rościszewie, ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo i opatrzonej napisem:

Opracowanie dokumentów strategicznych dla gminy Rościszewo

       c. w przypadku oferty składanej pocztą elektroniczną (e-mail) w tytule wiadomości należy wpisać:

       „Opracowanie dokumentów strategicznych dla gminy Rościszewo

      d. do oferty należy dołączyć:

 • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • Referencję (poświadczenie) odpowiednio co najmniej po jednej dla każdej części stanowiącej przedmiot zamówienia.

IV. Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Marek Chyliński – (24)2764011 wew. 35 e-mail marek.ugr@wp.pl  

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data dodania: 2020-07-13 14:19:10
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-13 14:19:10
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data dodania: 2020-07-13 14:19:10
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-13 14:19:10
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data dodania: 2020-07-13 14:19:10
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-13 14:19:10
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data dodania: 2020-07-13 14:19:10
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-13 14:19:10
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-13 14:19:10
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-13 14:19:10

[Liczba odsłon: 912415]

przewiń do góry