Rościszewo, dnia 30.07.2020 r.
 
RRGKB.271.1.7.2020
 
Zaproszenie do składania ofert
 
Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Rościszewo o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro netto, na:
 
„Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Rościszewo”
1.Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Rościszewo oraz harmonogramu, który pozwoli na wdrożenia skutecznych rozwiązań mających na celu obniżenie poziomów substancji w powietrzu do dopuszczalnych i docelowych, a tym samym poprawę stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców gminy Rościszewo. 
Zadanie realizowane w ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020, finansowane będzie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Podmioty objęte  inwentaryzacją, to przede wszystkim:
-   małe kotłownie przydomowe,
-   paleniska domowe (piece ceramiczne, piecokuchnie, piece wolnostojące, kominki),
-   niewielkie kotłownie do 1 MW dostarczające ciepło do lokali usługowych lub warsztatów,
-   kotłownie w obiektach użyteczności publicznej,
-   kotłownie w obiektach handlu i usług.
Metody prowadzenia inwentaryzacji źródeł emisji:
1)      metoda wywiadu bezpośredniego
Metoda wywiadu bezpośredniego – polega na wypełnianiu ankiety w formie papierowej lub elektronicznej przez reprezentanta gminy podczas oględzin. W ramach tej metody informacje muszą zostać pozyskane od użytkowników lokali lub budynków (np. najemców, właścicieli, zarządców) i spisane na podstawie bezpośredniego kontaktu, z wyłączeniem zbierania i przetwarzania danych osobowych.
Ankieterzy, w celu pozyskania danych, mają za zadanie przeprowadzenie rozmowy z respondentem, wspólnej analizy poszczególnych punktów kwestionariusza, a także wypełnienie ankiety.
Wskazane jest, aby prowadzenie inwentaryzacji metodą wywiadu bezpośredniego połączone było z równoczesnym zapewnieniem doradztwa w zakresie obowiązującej uchwały antysmogowej, wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, poprawy efektywności energetycznej w budynkach i obniżenia kosztów związanych z utrzymaniem mieszkań (np. oszczędność energii) oraz wykonaniem termomodernizacji obiektów w celu zmniejszenia strat ciepła i obniżenia zużycia energii cieplnej.
W punktach adresowych, w których dla całego budynku wielorodzinnego występuje jedno źródło ciepła, wypełniania jest jedna ankieta dla całego obiektu. Natomiast w zabudowie wielorodzinnej, gdzie jest wiele indywidualnych instalacji grzewczych ankiety prowadzone są w poszczególnych lokalach.
2.Zakres rzeczowy obejmuje:
1 ) Wykonanie inwentaryzacji wszystkich źródeł niskiej emisji (lokalnych kotłowni węglowych i pieców grzewczych) w których spalania odbywa się w nieefektywny sposób, spalany jest najczęściej węgiel o złej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych, węgiel brunatny, drewno, jak również niejednokrotnie odpady z gospodarstw domowych, i które odpowiedzialne są za przekroczenia norm jakości powietrza na trenie województwa mazowieckiego. Wynikiem inwentaryzacji będzie:
 • Indywidualne karty każdego punktu adresowego z przeprowadzonej inwentaryzacji (ankiety) zawierające dane wymienione w § 1 pkt. 4 regulaminu udzielania i przekazania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIWOP 2020;
 • Zestawienie zinwentaryzowanych źródeł ciepła w formacie Excel,
 • Opracowanie raportu końcowego z przeprowadzonej inwentaryzacji
2) Opracowanie szczegółowego harmonogramu ograniczenia emisji substancji z procesu wytwarzania energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania w lokalach mieszkalnych, handlowych, usługowych oraz użyteczności publicznej w gminie Rościszewo, którego głównym celem jest likwidacja źródeł niskiej emisji odpowiedzialnych za przekroczenia norm jakości powietrza na terenie gminy Rościszewo.
Inwentaryzacja źródeł ciepła „z natury” zgodnie z wytycznymi Marszałka Województwa Mazowieckiego do projektu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.
3.Zakres inwentaryzacji
Zinwentaryzować wszystkie źródła ciepła w każdym lokalu lub budynku położonym na terenie gminy ogrzewanym indywidualnie, w tym w szczególności: mieszkalnym (jednorodzinnym i wielorodzinnym), handlowym, usługowy, użyteczności publicznej.
 1. Podmioty które powinna objąć inwentaryzacja, to przede wszystkim:
- małe kotłownie przydomowe,
- paleniska domowe (piece ceramiczne, piecokuchnie, piece wolnostojące, kominki),
- niewielkie kotłownie do 1 MW dostarczające ciepło do lokali usługowych lub warsztatów,
- kotłownie w obiektach użyteczności publicznej,
- kotłownie w obiektach handlu i usług,
 1. Podczas inwentaryzacji, dla każdego zinwentaryzowanego obiektu należy pozyskać następujące dane, w odniesieniu do każdego zinwentaryzowanego obiektu:
 1. Dane adresowe:
- powiat
- gmina
- miejscowość (ew. dzielnica)
- ulica
- numer budynku
- numer lokalu,
 1. Dane o budynku/lokalu
- typ budynku,
- powierzchnia użytkowa budynku/lokalu wyrażona m2,
- ocieplenie, przeprowadzone termomodernizacje,
 1. dane o źródle/źródłach ciepła – dla budynku lub lokalu:
  1. kocioł na paliwa stałe:
 • liczba źródeł,
 • charakter produkowanego ciepła (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa),
 • rodzaj komory spalania (otwarta, zamknięta),
 • klasa kotła na podstawie tabliczki znamionowej lub dokumentu poświadczającego emisję (brak klasy lub brak informacji, klasa 3, klasa 4, klasa 5, ekoprojekt),
 • sposób podawania paliwa (ręczny bez wentylatora, ręczny
  z wentylatorem, podajnik automatyczny),
 • urządzenie odpylające (jeśli tak, deklarowana sprawność urządzenia [%]),
 • sprawność cieplna,
 • rok instalacji,
 • rok produkcji,
 • moc [MW],
 • źródło danych (z tabliczki znamionowej, z dokumentacji technicznej, inne – podać jakie),
  1. kocioł gazowy, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne:
 • liczba źródeł,
 • charakter produkowanego ciepła (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa),
  1. sieć ciepłownicza, pompa ciepła, kolektory słoneczne:
 • charakter produkowanego ciepła (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa),
  1. piec, piecokuchnia, piec wolnostojący, kominek:
 • liczba źródeł,
 • charakter produkowanego ciepła (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa),
 • rodzaj komory spalania (otwarta, zamknięta),
 • ekoprojekt (tak lub nie),
 • urządzenie odpylające (jeśli tak, deklarowana sprawność urządzenia [%]),
 • sprawność cieplna,
 • rok instalacji,
 • rok produkcji,
 • moc [MW],
 • źródło danych (z tabliczki znamionowej, z dokumentacji technicznej, inne – podać jakie),
  1. piec kaflowy:
 • liczba źródeł,
 • rodzaj komory spalania (otwarta, zamknięta),
 • urządzenie odpylające (jeśli tak, deklarowana sprawność urządzenia [%]),
 • sprawność cieplna,
 • rok instalacji,
 • moc [MW],
 • źródło danych (z tabliczki znamionowej, z dokumentacji technicznej, inne – podać jakie),
  1. roczne zużycie paliw dla kotła (węgiel orzech [ton], węgiel kostka [ton], węgiel groszek [ton], węgiel miał [ton], węgiel brunatny [ton], drewno kawałkowe [metr przestrzenny], pellet/brykiet [ton], inna biomasa [ton], gaz przewodowy (sieć) [m3], gaz butla/zbiornik LPG/zbiornik LNG [m3], olej opałowy [litr]),
  2. plany dotyczące zmiany sposobu ogrzewania.
 
4.Dodatkowe informacje:
Szacuje się, że łączna liczba budynków na terenie gminy Rościszewo wynosi około 950 (liczba podana szacunkowo z uwzględnieniem liczby punktów adresowych, liczby deklaracji na odpady, może być zmienna z uwagi na zbiorowe źródła ciepła oraz konieczność ustalenia istniejących źródeł ciepła np. w budynkach letniskowych).
 
5.Termin wykonania zamówienia:
a. wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia w terminie  do 30 grudnia 2020 roku.
b. zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
c. zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
d. zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji najkorzystniejszej oferty.
 
6. Oferta powinna być przedłożona na formularzu ofertowym (zał. nr 1).
 
7. Miejsce oraz termin składania ofert:
Ofertę należy:
 1. złożyć w formie pisemnej (osobiście lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Rościszewie, ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo), lub faksem na nr (24) 2764201 lub e-mailem na adres ugrosciszewo@interia.pl) na Formularzu Oferty do dnia 07.08.2020r. do godziny 10:00.
 2. w przypadku składania oferty mailem w tytule wiadomości należy wpisać:
 „Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Rościszewo”
 1. w przypadku oferty składanej osobiście, ofertę złożyć w kopercie zaadresowanej na Urząd Gminy w Rościszewie, ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo i opatrzonej napisem:
„Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Rościszewo”
 1. do oferty należy dołączyć:
 • formularz ofertowy
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oraz o braku podstaw do wykluczenia
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 1. oferty złożone po terminie  nie będą rozpatrywane.
 2. oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. w toku badania i rozpatrywania ofert oferent może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 
8.Ocena ofert:
Podstawę do wyłonienia wykonawcy stanowić będzie najniższa cena za wykonanie zamówienia.
 
9. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym
Termin wykonania zamówienia – do dnia 30 grudnia 2020 r.
Termin związania ofertą – 30 dni.
 
10. Kontakt z wykonawcą
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
Marek Chyliński – (24)2764011 wew. 35 e-mail marek.ugr@wp.pl
 
Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data dodania: 2020-07-31 14:12:35
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-31 14:14:06
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data dodania: 2020-07-31 14:12:35
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-31 14:14:06
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data dodania: 2020-07-31 14:12:35
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-31 14:14:06
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-31 14:12:35
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-31 14:14:06
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 912492]

przewiń do góry