OGŁOSZENIE

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK 2020/2021

Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rościszewo przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Rościszewie w dniach 1-15.09.2020 r. w godzinach 7:00 - 15:00

Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest ostateczny.

   Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

 • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca  2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.).

Przyjmuje się dochód z gospodarstwa rolnego z 1 ha przeliczeniowego w wysokości 308,00 zł

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:
złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,

 • dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (z miesiąca SIERPNIA 2020 r.),

Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy w Rościszewie oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Rościszewo w zakładce edukacja

 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-08-20 14:50:27
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-20 14:54:46
 • Liczba odsłon: 58
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 931798]

przewiń do góry