Rościszewo, dnia 19.05.2020 r.

 

 

                                                         OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Rościszewo działając na podstawie art. 13 ust.1, art. 25 ust.1 i ust.2, art. 28 ust.1 i ust. 2, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 41 oraz art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65) i § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), podaje do publicznej wiadomości informacje o przeprowadzeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

Miejscowość/

Numer działki

Powierzchnia nieruchomości (ha)

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza

Wadium

1

PL1E/00031468/8

Zamość 31/2

0,54

Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego  Gminy Rościszewo, zatwierdzonego uchwałą nr 157/XXIV/2002 Rady Gminy w Rościszewie z 2002r. są to tereny rolnicze, użytkowane jako pastwisko.

Niezabudowane działki gruntu, pastwisko trwałe

22 500 zł

2 250 zł

2.

PL1E/00020471/2

Łukomie 198/2

0,35

Dla działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rościszewo. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr 157/XXIV/2002r. z dnia 22 sierpnia 2002r. i zmianami z 20.12.2011 oraz z 30.10.2013r. działka jest położona na terenach z możliwością zabudowy mieszkaniowej w strefie ochrony konserwatorskiej /150 m od granicy parku / zespołu parkowo – dworskiego mogącego pełnić funkcję obiektu publicznego, obiektu  rekreacyjno – turystycznego, obiektu kultury, ośrodka szkoleniowego, obiektu mieszkalnego – rezydencji.  

Niezabudowane działki gruntu, pastwisko trwałe

83 000 zł

8 300 zł

 

Informujemy, iż w/w nieruchomości nie są obciążone i nie ciążą na nich żadne zobowiązania.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 r. o godzinie 1000  na sali bankietowej Gminnego Domu Kultury w Rościszewie, ul. Kardynała Wyszyńskiego 2, 09-204 Rościszewo.

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium najpóźniej do dnia  22 czerwca 2020 r. w kasie tut. Urzędu lub na rachunek Urzędu Gminy w Rościszewie - Bank Spółdzielczy Stara Biała, Oddział w Sierpcu, Filia w Rościszewie, nr konta 07 9015 0001 2600 0101 2000 0020, z wskazaniem nieruchomości której dotyczy wadium.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości. Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien legitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez  usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terenie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nieruchomości płatna jest nie później, niż do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Koszty notarialne i sądowe sporządzonej umowy notarialnej ponosi nabywca.

Wskazanie granic zakupionej nieruchomości odbywa się na koszt nabywcy.

Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  2014 r. poz. 1490).

Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela się w Urzędzie Gminy w Rościszewie – pokój nr 6, tel. (24)2764076 wew. 34.

 

                                                         

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Sych
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-05-20 14:24:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Sych
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-20 14:24:01
  • Liczba odsłon: 81
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 931562]

przewiń do góry