INFORMACJE RODO

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy o klauzulach informacyjnych przetwarzania danych osobowych, które będą obowiązywały w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rościszewie.

                                   ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZETWARZANIE DANYCH

Administratorem Państwa danych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rościszewie, ul. Armii Krajowej 13, 09-204 Rościszewo.

Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych.

RODZAJ GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

Ośrodek Pomocy Społecznej zbiera określone dane osobowe dotyczące: klientów, kandydatów do pracypracownikówświadczeń usług socjalnych, kontrahentów (fakturo biorców – zleceniobiorców)

Najczęstsze typy informacji, to: imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, nazwy firm, adresy e-mail, inne dane kontaktowe, odpowiedzi ankietowe, informacje o płatnościach, dane transakcyjne, informacje podatkowe, obsługa zapytań, obsługa korespondencji.

Będziemy również zbierać dane osobowe z wniosków o przyznanie świadczeń, wniosków o pracę (takich jak, CV kandydatów do pracy, sam formularz wniosku, list motywacyjny. Poniżej prezentujemy klauzule informacyjne dla poszczególnych kategorii.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA RODZINNE, Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH, ZASIŁKU DLA OPIEKUNA, O WSPARCIU KOBIET W CIĄŻY I RODZIN „ZA ŻYCIEM”

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 RODO informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rościszewie, ul. Armii Krajowej 13, 09-204 Rościszewo;

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia ust. 1 pkt c), Pani/Pana dane osobowe Ośrodek Pomocy Społecznej przetwarza w celu realizacji świadczeń na podstawie przepisów prawa, a w szczególności z:

 • ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1952, ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1851, ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” Dz. U. z 2016 poz. 1860, ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów t. j. Dz. U. z 2017 poz. 2092, ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów t. j. Dz. U. z 2018 poz. 554), ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1832, Rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 30 Maja 2018 r. w sprawie szczegółowych  warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą między innymi: banki, dostawcy oprogramowania, policja, prokuratura, komornik, ZUS, KRUS.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z  ustawą 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach t. j. Dz. U. z 2018 poz. 217;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rościszewie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPARCIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ, PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rościszewie, ul. Armii Krajowej 13, 09-204 Rościszewo

Powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD) w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia ust. 1 pkt c Pani/Pana dane osobowe Ośrodek Pomocy Społecznej przetwarza w celu realizacji świadczeń na podstawie przepisów prawa, a w szczególności z:

ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej t. j. Dz. U. z 2017 poz.1769, ustawą z dnia 14 czerwca 1960r o Kodeks postępowania administracyjnego t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1257, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1938, ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie t. j. Dz. U. z 2015 poz. 1390, ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej t. j. Dz. U. z 2017 poz. 697, ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;  ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii , ustawą z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku                         o dodatkach mieszkaniowych, ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne; ustawą z dnia  29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; ustawą z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego

 

odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą między innymi: banki, dostawcy oprogramowania, policja, prokuratura, komornik, ZUS, placówki oświatowe, wykonawcy usług wyłonieni w procedurach zamówień publicznych.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach t.j. Dz. U. z 2018 poz. 217;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie, ul. Armii Krajowej 13, 09-204 Rościszewo

Powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD) w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych.

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu obecnej rekrutacji i przyszłych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) przytoczonego wcześniej rozporządzenia oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obecnej i przyszłych rekrutacji.
 • Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie.
 • Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie dobrowolne.
 • Odmowa podania danych obligatoryjnych spowoduje nie objęcie Państwa procesem rekrutacji.
 • Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w Regulaminie Rekrutacji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie, ul. Armii Krajowej 13, 09-204 Rościszewo

Powołany Inspektora Ochrony Danych (IOD) w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych.

 • Z Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zatrudnianiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) przytoczonego wcześniej rozporządzenia oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 • Odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Administratora, a także podmioty dla których usługi realizuje Administrator, tylko w zakresie związanym z realizacją tych usług .
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat.
 • Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 • Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości wypełnienia obowiązków prawnych pracodawcy w stosunku do pracownika.
 • Przetwarzanie nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW (FAKTURO BIORCÓW) / ZLECENIOBIORCÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informujemy, że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie, ul. Armii Krajowej 13, 09-204 Rościszewo

Powołany Inspektora Ochrony Danych (IOD) w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych.

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) przytoczonego wcześniej rozporządzenia, w zakresie wynikającym z przepisów skarbowo-finansowych.
 • Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.
 • Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 • Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub jej rozwiązaniem.
 • Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Sych
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-08-22 11:53:23
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Sych
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-22 11:53:23
 • Liczba odsłon: 79
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 934119]

przewiń do góry