WOJEWODA MAZOWIECKI

 

 

 

 

Ciechanów, 25 maja 2017 r.

 

                                                 

     

                                                                                                                                                        

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

W O J E W O D Y   M A Z O W I E C K I E G O

 

 

 

 

Na podstawie art. 11f ust. 7 w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 z późn. zm.), zwanej dalej k.p.a.,

zawiadamiam,

że zostało wydane postanowienie Nr 54/C/2017 w dniu 25 maja 2017 r. o uzupełnieniu z urzędu decyzji Nr 31/C/2017 z dnia 4 maja 2017 r., znak:  WI-C.7820.2.2.2017.MG, o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku
od km 55+328 do km 72+775”.

Jednocześnie informuję, że strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Oddziale Wydziału Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, od poniedziałku
do piątku w godz. od 800 do 1600, pok. 324, III piętro.

Wydanie niniejszego postanowienia, powoduje, że termin na wniesienie odwołania
od decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 31/C/2017 z dnia 16 czerwca 2016 r., biegnie od dnia doręczenia postanowienia lub ogłoszenia o jego wydaniu.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: WI-C.7820.2.2.2017.MG

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-06-07 12:08:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-07 12:08:24
  • Liczba odsłon: 85
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 934578]

przewiń do góry