Rościszewo, dnia 20.05.2016 r.

 

 

                                                         OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Rościszewo działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z. dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  2015 r. poz. 1774) oraz w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 r. poz. 1490) podaje do publicznej wiadomości informacje o przeprowadzeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

Numer działki

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza

Wadium

1

PL1E/000

17775/9

504

0,3300

Nieruchomość gruntowa , zabudowana

Na terenie wsi Polik

Budynek byłej szkoły podstawowej murowany, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony i budynek gospodarczy

70.000,00 zł

7.000,00 zł

2.

PL1E/0000

5729/5

342/1

0,1684

Nieruchomość gruntowa zabudowana Na terenie

Wsi Rościszewo

Budynek mieszkalny, jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym 172,92 m ² i budynek gospodarczy 59,52 m² (uprzedni budynek Urzędu Gminy)

78.000,00 zł.

7.800,00 zł

3

PL1E/000

20471/2

206/1

0,1439

Nieruchomość gruntowa na terenie wsi Łukomie

Działka niezabudowana w centrum wsi Łukomie w sąsiectwie zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa i obiekty przemysłowo – rolne składowe.

17.400,00 zł.

1.740,00 zł

4

PL1E/00006172/2

178

0,1683

Nieruchomość gruntowa na terenie wsi Łukomie

Działka niezabudowana w centrum wsi Łukomie w sąsiectwie zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa i obiekty przemysłowo – rolne składowe.

17.700,00 zł.

1.740,00 zł

5

PL1E/00006172/2

180

 0,0748

Nieruchomość gruntowa na terenie wsi Łukomie

Działka niezabudowana w centrum wsi Łukomie w sąsiectwie zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa i obiekty przemysłowo – rolne składowe.

7.700,00 zł.

770,00 zł

6

PL1E/00028453/6

344/1

0,13000

Nieruchomość gruntowa – rola na terenie wsi Rzeszotary -Zawady

Grunt orny, użytkowana rolniczo

1260,00 zł

126,00 zł

 

Informujemy, iż w/w nieruchomości nie są obciążone i nie ciążą na nich żadne zobowiązania.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 r. o godzinie 1000  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Rościszewie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium najpóźniej do dnia  25 czerwca 2016 r. w kasie tut. Urzędu lub na rachunek Urzędu Gminy w Rościszewie - Bank Spółdzielczy w Sierpcu Filia w Rościszewie nr konta
07 9015 0001 2600 0101 2000 0020.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości. Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien legitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo rozstrzygnięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez  usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terenie podanych w zawiadomieniu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nieruchomości płatna jest nie później, niż do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Koszty notarialne i sądowe sporządzonej umowy notarialnej ponosi nabywca.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przestał obowiązywać z dniem 1 stycznia 2004 roku.

Wskazanie granic zakupionej nieruchomości odbywa się na koszt nabywcy.

Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  2014 r. poz. 1490).

Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela się w Urzędzie Gminy w Rościszewie – pokój nr 7, tel. (24)2764011 wew. 35.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz w sposób zwyczajowy we wszystkich sołectwach, a ponadto umieszczone na stronie internetowej tut. Urzędu oraz ogłoszono w gazecie ,,Tygodnik Płocki”.                                               

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-05-20 12:49:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-20 12:49:21
  • Liczba odsłon: 273
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 935011]

przewiń do góry