OGŁOSZENIE

 

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ROŚCISZEWIE

ul. Armii Krajowej 13, 09-204 Rościszewo

 

Nr oferty : 1/2016

Stanowisko: REFERENT

Dział Świadczeń Rodzinnych- realizacja zadań z zakresu św. wychowawczego

 

Data publikacji: 17.03.2016 r

Wymiar etatu: 1/1

Liczba miejsc: 1

 

Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

 

I. Wymagania obowiązkowe:

    1. Obywatelstwo polskie

    2. Wykształcenie średnie lub wyższe.

    3. Biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych.

    4. Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych.

    5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

    6. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

    7. Nieposzlakowana opinia.

    8. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

    9. Znajomość przepisów z zakresu: ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

II. Wymagania dodatkowe:

 

     1. Umiejętność organizacji pracy.

     2. Dyspozycyjność i zaangażowanie.

     3. Komunikatywność

     4. Umiejętność pracy w zespole.

     5. Umiejętność wnikliwej analizy dokumentów.

     6. Samodzielność

     7. Preferowane co najmniej roczne doświadczenie w jednostce samorządu terytorialnego lub co najmniej roczne doświadczenie w realizacji ustawy o  świadczeniach rodzinnych.

 

III. Zakres podstawowych czynności: 

 

     1. Obsługa interesantów.

     2.  Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami ( przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prowadzenie korespondencji w ramach zakresu obowiązków, kompletowanie dokumentów, prowadzenie rejestru świadczeniobiorców, przygotowywanie pism, decyzji, postanowień z zakresu świadczenia wychowawczego, sporządzanie list wypłat).

    3. Merytoryczne przygotowanie i kontrola decyzji.

    4. Sporządzanie i analiza sprawozdań.

    5. Udzielanie rzetelnych informacji w sprawach dotyczących świadczeń wychowawczych.

    6. Obsługa programu  ,, Świadczenia Rodzinne”.

 

IV. Wymagane dokumenty:

 

      1. Życiorys (CV).

      2. List motywacyjny.

      3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie:   świadectwo ukończenia  szkoły średniej bądź dyplom ukończenia   studiów.

      4. Dokumenty potwierdzające zatrudnienie na w/w stanowisku o ile

          kandydat posiada.

      5. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w   przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z   uprawnienia, o których mowa w

          art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

          samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1202).

      6. Inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje  i   umiejętności (np. zaświadczenie o ukończonych szkoleniach,     kursach itp.)

      7. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa   popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub   umyślnie przestępstwa skarbowe/własnoręcznie podpisane/.

      8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i   korzystanie z pełni praw publicznych.

V. Warunki pracy:

      1. Wymiar czasu pracy: pełny etat, tj. 40 godz. na tydzień/ 8 godz.   na dobę /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z   odrębnymi przepisami/. 

      2. Stanowisko przystosowane dla osoby niepełnosprawnej ,   stanowisko na parterze , budynek z podjazdem.

      3. Miejsce pracy GOPS w Rościszewie, ul. Armii Krajowej 13,

      4. Przewidywany miesiąc zatrudnienia:  miesiąc – kwiecień 2016 r 

W przypadku niedostarczenia wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. 


Składanie ofert:

Oferty zawierające wymienione dokumenty należy składać u Kierownika(pokój 3)Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rościszewie, ul. Armii Krajowej 13, w zamkniętych kopertach lub przesyłać na w/w adres:

 

Koperty winny być opatrzone następującą adnotacją:

,,Nabór nr 1/2016 na stanowisko urzędnicze – referent”

 

Wymagane dokumenty należy opatrzyć klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

Dokumenty należy składać w terminie: do dnia  29.03.2016 r.

Godziny urzędowania Ośrodka od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 – 15:00


Kandydaci, których oferty spełnią wymogi formalne zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rościszewie www.rosciszewo.pl

 

 

 Do pobrania:

  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-03-17 12:37:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-17 12:37:53
  • Liczba odsłon: 956
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 934100]

przewiń do góry