Rościszewo, dnia 08.12.2015r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rościszewo

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym   (t.j. Dz.U. z 2015r.  poz. 199 z późn. zm.),  art.  54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały  Nr 175/XXXI/13 Rady Gminy  Rościszewo  z dnia  30 października  2013r.,  zawiadamiam  o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu  „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego  gminy Rościszewo”   wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  w  dniach  od 16.12. 2015r. do 8.01.2016r.  w siedzibie Urzędu Gminy w  Rościszewie  ul. Armii Krajowej 1 w godzinach od 800  do 1500 oraz na stronie   internetowej   gminy  www.rosciszewo.pl

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5.01.2016r.  o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy w Rościszewie – Sala Konferencyjna.

            Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium i prognozy.  Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Rościszewo  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 stycznia  2016r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-12-08 13:29:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-08 13:29:07
  • Liczba odsłon: 228
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 931758]

przewiń do góry