Wybory ławników kadencji 2016-2019

Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników.

         Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn.  zm.)
Rada Gminy w Rościszewie wybierze ławników na kadencję 2016-2019
(do orzekania w Sądzie Rejonowym w Sierpcu – 1 osobę).

Termin zgłoszeń, przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników, upływa w dniu 30 czerwca 2015 r.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

·        posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

·        jest nieskazitelnego charakteru,

·        ukończył 30 lat,

·        nie przekroczył 70 lat,

·        jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka
w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

·        jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

·        posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

·        osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,

·        osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać z kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

·        funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

·        adwokaci i aplikanci adwokaccy,

·        radcy prawni i aplikanci radcowscy,

·        duchowni,

·        żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

·        funkcjonariusze Służby Więziennej,

·        radni gminy, powiatu i województwa,

·        nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


Kandydatów na ławników mogą  zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz
co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenie kandydatów na Ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia ,
do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

·        2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku
o wydanie dowodu osobistego,

·        informacje z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

·        oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

·        oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

·        zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

 

Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania
i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu  osób zgłaszających kandydata (uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata
na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście).

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego przyjmowane będą
w godzinach pracy Urzędu Gminy w biurze Rady Gminy, do dnia 30 czerwca 2015 r.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.: (024) 276-40-76 w 23.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika można pobrać w Urzędzie Gminy w Rościszewie
w Biurze Rady Gminy ul. Armii Krajowej 1 oraz na stronach internetowych:  www.rosciszewo.bip.org.pl lub www.ms.gov.pl.


Załącznik - Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-06-09 09:31:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-09 09:35:03
  • Liczba odsłon: 217
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 931525]

przewiń do góry