Zarządzenie  Nr 29/14

Wójta Gminy Rościszewo

 

 

z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu „ Mój piękny ogród”

 

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

 

§ 1

 

Wójt Gminy Rościszewo ogłasza  konkurs pod nazwą: „ Mój piękny ogród”.

 

§2

 

Regulamin konkursu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

W celu przeprowadzenia konkursu zostanie powołana komisja konkursowa.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Budownictwa.

 

§ 5

 

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                   Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 29/14

                                                                                  Wójta Gminy Rościszewo

                                                                                   z  dnia 27  czerwca 2014 roku

 

 

REGULAMIN KONKURSU „Mój piękny ogród”

 

Cel konkursu:

Podniesienie estetyki miejscowości w Gminie Rościszewo, kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców oraz pobudzanie aktywności społecznej.

I. Organizator konkursu:

1.Wójt Gminy Rościszewo

 

II. Kategorie konkursu:

1. Mój piękny ogród.

 

III. Uczestnicy konkursu:

1.Osoby fizyczne zamieszkujące na terenie Gminy Rościszewo.

 

IV. Warunki uczestnictwa:

1.Warunkiem uczestnictwa w konkursie „Mój piękny ogród” jest zgłoszenie, którego dokonuje właściciel obiektu.

2. Zgłoszeń dokonuje się na specjalnie przygotowanych formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4.Formularze zgłoszeniowe należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Rościszewie.

 

V. Termin zgłoszeń:

Termin zgłoszenia udziału w konkursie  - upływa 31 lipca 2014 roku .

 

VI. Kryteria i punktacja:

 

                                              „Mój piękny ogród”

1.Estetyka.

1-10

2.Pomysłowość i oryginalność.

1-10

3.Funkcjonalność.

1-10

4.Harmonijne wkomponowanie w otoczenie.

1-10

5.Mała architektura, w tym: ogrodzenie, ławki, schody, altany, pergole, itp.

1-10

6. Kompozycja roślinna.

1-10

7.Nawiązanie do polskiej i regionalnej tradycji.

1-10

8. Prowadzenie ogrodu w sposób przyjazny dla środowiska.

1-10

 

 

 

 

 

 

VII. Harmonogram konkursu:

Lp.

          Działanie

Wykonawca

   Termin  wykonania

1.

Ogłoszenie konkursu.

Wójt

do 30.06.2014

2.

Zgłoszenie udziału w konkursie.

Osoby fizyczne

do 31.07.2014

3.

Ustalenie harmonogramu wizji lokalnych i poinformowanie zainteresowanych

Komisja Konkursowa

 

Sierpień 2014

4

Wizje lokalne.

Komisja Konkursowa

5.

Ogłoszenie wyników wręczenie nagród.

Organizator

21.09.2014 r.

Podczas Dożynek gminnych

 

VIII. Ocena uczestników:

 1.Oceny dokonuje się wyłącznie w zakresie kryteriów konkursowych i skali punktowej określonej w pkt. VI.

2.Ocena jest wypadkową indywidualnych oraz niezależnych wrażeń i odczuć każdego
z członków Komisji.

3.Uzyskane oceny pozostają do wyłącznej wiadomości Komisji.

4.Komisja Konkursowa ustala harmonogram wizji lokalnych oraz zawiadamia zainteresowanych o terminie ich przeprowadzenia.

5.Wizji lokalnej dokonuje się w obecności właściciela ogrodu.

6.Komisja dokonuje oceny w pełnym składzie.

 

IX. Nagrody:

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe, a wszyscy  uczestnicy pamiątkowe dyplomy.

 

X. Postanowienia końcowe:

1. Od postanowienia komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.

2. Prawo interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych w regulaminie przysługuje przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

3. Laureat I miejsca nie  może brać udziału w kolejnej edycji konkursu (przez jeden rok).

 

Do Pobrania: Formularz zgłoszenia

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-07-08 07:57:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-08 07:57:19
  • Liczba odsłon: 175
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 931549]

przewiń do góry