Zarządzenie  Nr 28/14

Wójta Gminy Rościszewo

 

 

z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu „ Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”

 

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

 

§ 1

 

Wójt Gminy Rościszewo ogłasza  konkurs pod nazwą: „ Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”.

 

§2

 

Regulamin konkursu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

W celu przeprowadzenia konkursu zostanie powołana komisja konkursowa.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Budownictwa.

 

§ 5

 

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 28/14
Wójta Gminy Rościszewo

 z dnia 27 czerwca  2014 roku

 

 

REGULAMIN KONKURSU „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”

 

 

Cel konkursu:

   kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych związanych ze Świętem Plonów;

   wzmocnieni więzi społecznych poprzez wspólną pracę;

I. Organizator konkursu:

1.Wójt Gminy Rościszewo

II. Komisja konkursowa:

Wieńce dożynkowe oceni Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Rościszewo.

III. Uczestnicy konkursu:

W konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe przygotowane przez sołectwa z terenu Gminy Rościszewo.

IV. Warunki uczestnictwa:

1.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie zgłoszenia;

2.Zgłoszeń dokonuje sołtys danej miejscowości, na specjalnie przygotowanym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;

3.Formularze zgłoszeniowe należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Rościszewie terminie do 31 lipca 2014 r., w godz. od 7-15;

V. Kryteria oceny i punktacja:

Komisja dokona wyboru najpiękniejszego wieńca dożynkowego oceniając:

  1. sposób wykonania wieńca - od 0 do 5 pkt,
  2. wartości artystyczne związane z kulturą robienia wieńca dożynkowego – zachowanie elementów tradycyjnych - od 0 do 5 pkt,
  3. ogólny wyraz artystyczny - od 0 do 5 pkt,
  4. poziom i styl wykonania – od 0 do 5 pkt.

 

VI. Ocena uczestników:

 1.Oceny dokonuje się wyłącznie w zakresie kryteriów konkursowych i skali punktowej określonej w pkt V;

2. Ocena jest wypadkową indywidualnych oraz niezależnych wrażeń i odczuć każdego z członków Komisji;

3.Uzyskane oceny pozostają do wyłącznej wiadomości Komisji;

4.Komisja Konkursowa dokona oceny wieńców podczas uroczystości dożynkowych .

5. Delegacje wieńcowe przyjeżdżają na miejsce konkursu na koszt własny;

6. Wszystkie zgłoszone do konkursu wieńce dożynkowe wezmą udział w Mszy świętej, która odbędzie się w Kościele Parafialnym w Łukomiu.

7. Każda delegacja wieńcowa powinna przywiesić na wieniec tabliczkę informacyjną z nazwą  sołectwa, które reprezentuje.

6.Komisja dokonuje oceny w pełnym składzie.

VII. Nagrody:

Dla laureatów trzech pierwszych miejsc przewidziano nagrody rzeczowe, a dla wszystkich uczestników pamiątkowe dyplomy.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystości dożynkowych
w dniu 21 września 2014 r. w Łukomiu.

VIII. Postanowienia końcowe:

1. Od postanowienia komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.

2. Prawo interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych
w Regulaminie przysługuje przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

 

 

 Do Pobrania: Formularz zgłoszenia


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-07-08 07:51:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-08 07:51:40
  • Liczba odsłon: 144
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 934270]

przewiń do góry