INFORMACJA

o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.

 

I. Głosowanie przez pełnomocnika.

 

1.    Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat mogą udzielić pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu
w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 

2.    Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania wnosi się do Wójta Gminy Rościszewo w terminie
do dnia 15 maja 2014 r.

Za datę wniesienia wniosku przyjmuje się dzień jego wpływu
do Urzędu Gminy.

 

II. Głosowanie korespondencyjne.

 

1.    Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować korespondencyjnie

 

2.    Zamiar głosowania korespondencyjnego, wyborca niepełnosprawny powinien zgłosić najpóźniej do dnia
5 maja 2014 roku.

 

3.    Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

 

4.    Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu wyborcy
do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

 

5.    Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

 

6.    W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

 

III. Głosowanie przy użyciu nakładek na karty
do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

 

1. Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych
w alfabecie Braille’a.

2. Zamiar głosowania przy użyciu nakładek należy zgłosić do dnia
12 maja 2014 r.

 

IV. Głosowanie w lokalu przystosowanym
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych należy zgłosić do dnia 12 maja 2014 roku.

 

Wnioski w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa oraz zgłoszenia do głosowania korespondencyjnego i głosowania przy użyciu nakładek -  przyjmowane są w Urzędzie Gminy
w Rościszewie ul. Armii Krajowej 1 w pokoju nr 2
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu
t.j. od 700 do 1500.

 

Wszelkie Informacje dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku – wyborcy niepełnosprawni mogą uzyskać w Urzędzie Gminy w Rościszewie, pokój Nr 2, tel. 24 276-40-76 w.23

 

 

                                                                                                          Sekretarz Gminy

                                                                                                          (-) Romana Hoffman

 

 

Informacje oraz wzory wniosków znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

www.rosciszewo.bip.org.pl w zakładce „Wybory- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014”
 oraz na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: www.pkw.gov.pl

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-04-22 13:18:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-22 13:18:34
  • Liczba odsłon: 119
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 935247]

przewiń do góry