O B W I E S Z C Z E N I E / O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia   Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rościszewo

 

Na podstawie art.11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r.  poz. 647 z późn. zm.)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy  w Rościszewie   Uchwały Nr 175/XXXI/13   z dnia  30.10.2013r.   o przystąpieniu do sporządzenia  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rościszewo”. Zakres  opracowania Studium dotyczy obszaru gminy w granicach administracyjnych.   

Jednocześnie na podstawie  art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w dokumentu.  Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące   Studium i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

            Wnioski  należy    składać  na piśmie   w  siedzibie  Urzędu Gminy  w  Rościszewie    ul. Armii Krajowej 1   w terminie do dnia  02 stycznia 2014r.

            Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz  oznaczeni nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy

           

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-12-04 13:38:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-04 13:38:54
  • Liczba odsłon: 239
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 931488]

przewiń do góry