Zarząd Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”, wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach następujących działań :

 • ,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" ( limit dostępnych środków: 100.048.00 zł);
 • ,,Małe projekty" (limit dostępnych środków 344.560,18 zł ).
 1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od dnia 11 grudnia 2013 roku do dnia 30 grudnia 2013 roku (do godz. 15:00) .
 2. Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”, Mochowo 20, 09-214 Mochowo (w budynku Urzędu Gminy w Mochowie - pokój nr 2), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku, numer nadany przez LGD oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby Stowarzyszenia. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane . Wniosek o przyznanie pomocy powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać dokładny adres wnioskodawcy. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

 3. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działań wraz z instrukcją wypełniania dostępne są w wersji elektronicznej na stronach internetowych: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”: www.lgdsp.pl , Samorządu Województwa Mazowieckiego: www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl .

 4. Lokalne kryteria wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” zostały określone w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015 dla obszaru objętego działaniem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” zamieszczonej na stronie internetowej: www.lgdsp.pl .

 5. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić operacja, aby została wybrana do finansowania przez LGD : a) operacja musi zostać uznana za zgodną z LSR, tzn. przyczynia się do osiągnięcia co najmniej jednego celu ogólnego, co najmniej jednego celu szczegółowego oraz być zgodna z co najmniej jednym przedsięwzięciem planowanym do realizacji w ramach LSR; b) operacja musi uzyskać w wyniku oceny wartości merytorycznej, co najmniej: 10 punktów dla działania „ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej ”; 12 punktów dla działania „ Małe projekty ”; c) pula środków finansowych w ramach naboru nie została wykorzystana przez operacje o większej liczbie punktów.

 6. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępny we wniosku o przyznanie pomocy.  Do wniosku należy dołączyć również: a) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych; b) oświadczenie o realizacji projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (w przypadku wniosków składanych w zakresie działania „ Małe projekty ”); c) oświadczenie o przekazywaniu informacji o etapie weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy przez Podmiot Wdrażający.


Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00; tel./fax (24) 276-31-63; e-mail: sierpeckie_partnerstwo@wp.pl, sierpeckie_partenrstwo1@wp.pl .


PLIKI DO POBRANIA ( pliki skompresowane za pomocą programu WinRAR ) :

 1. Wniosek o przyznanie pomocy (wraz z załacznikami) w zakresie działania " Małe projekty " - pobierz
 2. Wniosek o przyznanie pomocy (wraz z załacznikami) w zakresie działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - pobierz
 3. Lokalne kryteria wyboru operacji dla "Małych projektów" - pobierz
 4. Lokalne kryteria wyboru operacji dla działąnia "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - pobierz
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-12-02 13:47:30
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-02 13:49:32
 • Liczba odsłon: 212
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 931421]

przewiń do góry