Rościszewo, dnia 15.10.2013 r.

 

 

 

                                                         OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Rościszewo działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z. dnia 21 sierpnia

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.)

oraz w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) podaje do publicznej wiadomości informacje o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

 

KW

Nr działki

Powierzchnia

Przeznaczenie działki w ewidencji

Sposób użytkowania

Cena

Wadium

PL1E/000

28453/6

Dz.nr

344/1

Pow. Ha

0,1300

Nieruchomość gruntowa - rola

Na terenie wsi Rzeszotary Zawady

Grunt orny,

Użytkowany rolniczo

Cena wywoławcza

1.260,00 zł.

126 zł

PL1E/000

17775/9

Dz. nr.

504

Pow. Ha

0,3300

Nieruchomość gruntowa , zabudowana

Na terenie wsi Polik

Budynek byłej szkoły podstawowej murowany, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony i budynek gospodarczy

Cena wywoławcza 130.000,00 zł.

1.3000 zł

PL1E/0000

5729/5

Dz.nr.

342/1

Pow. Ha 0,1684

Nieruchomość gruntowa zabudowana Na terenie

Wsi Rościszewo

Budynek mieszkalny, jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym 172,92 m ² i budynek gospodarczy 59,52 m² (uprzedni budynek Urzędu Gminy)

Cena wywoławcza 98.000,00 zł.

9.800 zł

PL1E/000

20471/2

Dz. nr. 206/1

Pow. Ha

0,1439

Nieruchomość gruntowa - rola na terenie wsi Łukomie

Działka niezabudowana w centrum wsi Łukomie w sąsiectwie zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa i obiekty przemysłowo – rolne składowe.

Cena wywoławcza 17.400,00 zł.

1.740 zł

PL1E/00006172/2

Dz. nr. 176

Pow. Ha 0,1485

Jak wyżej

Jak wyżej

Cena wywoławcza 13.800,00 zł.

1.380 zł

PL1E/00006172/2

Dz. nr.178

Pow. Ha 0,1683

Jak wyżej

Jak wyżej 

Cena wywoławcza 17.700,00 zł.

1.770 zł

PL1E/00006172/2

Dz. nr. 180

Pow. Ha 0,0748

Jak wyżej

Jak wyżej

Cena wywoławcza 7.700,00 zł.

770 zł

 

                                                                        

Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2013 r. o godzinie 1000 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Rościszewie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium najpóźniej do dnia 14 listopada w kasie tut. Urzędu lub na rachunek Urzędu Gminy w Rościszewie w Banku Spółdzielczym nr. konta 15-9015-0001-2600-0101-2000-0070.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wpaty wadium i dowód tożsamości. Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien legitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni odpowiednio:

odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez  usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nieruchomości płatna jest nie później, niż do dnia zawarcia końcowego aktu notarialnego.

Koszty notarialne i sądowe sporządzonej umowy notarialnej ponosi nabywca.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje.

Wskazanie granic zakupionej nieruchomości odbywa się na koszt nabywcy.

Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela się w Urzędzie Gminy w Rościszewie – pokój nr 6, tel. 24/276-40-17 w.46

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, a ponadto umieszczone na stronie internetowej tut. Urzędu oraz ogłoszono w gazecie ,, Tygodnik Płocki”.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Stanisław Woźniak
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-10-15 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-15 12:14:39
  • Liczba odsłon: 112
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 934120]

przewiń do góry