Zobacz podgałęzie
Rościszewo, dnia 12.09.2013 r.

Zapytanie ofertowe 1/2013

                Wójt Gminy Rościszewo zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w roku szkolnym 2013/2014 w ramach projektu pn. „Indywidualizacja z Gminą Rościszewo” nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-14-141/13 z dnia 31.07.2013 r., finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

            Gmina Rościszewo

            Ul. Armii Krajowej 1

            09-204 Rościszewo

            Tel. 24 276-40-76

            faks 24 276-42-01

            e-mail: ugrosciszewo@interia.pl

                                                     II. Przedmiot zamówienia:

            Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rościszewo, w terminie od 23 września 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. w ramach projektu „Indywidualizacja  z Gminą Rościszewo” . Z wyłonionym wykonawcą zostanie podpisana umowa zlecenie na prowadzenie zajęć.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

lp.

CZĘŚĆ

OPIS

ILOŚĆ GODZIN

/ogółem/

TERMINY ZAJĘĆ

Zespół Szkół Samorządowych 

Szkoła Podstawowa w Rościszewie

 

1

I

 

Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dyslekcji w klasach I-III

60

( 2 grupy x 30 h )

I gr. środa

12:35-13:20

  II gr.   piątek

11:40-12:25

2

II

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w klasach I-III

 

30

          piątek

11:40-12:25

3

III

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy klas I-III

30

czwartek

12:35-13:35

4

IV

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych- ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych dla uczniów klas I-III

30

  środa

12:35-13:20

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łukomiu

 

6

V

Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dyslekcji w klasach I-III

90

( 2 grupy x 45 h)

I gr. poniedziałek

12:45-13:30

  II gr.środa

12:45-13:30

7.

VI

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w klasach I-III

60

( 2 grupy x 30 h)

I gr.czwartek

12:45-13:30

II gr. czwartek

12:45- 13:30

7

VII

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy klas I-III

 

30

czwartek

11:40-12:40

*godzina zajęć logopedycznych =   60 min

* godziny pozostałych zajęć = 45 min.

IV. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy :

 

Wykonawca powinien posiadać kwalifikacje wymienione w ustawie o systemie oświaty, Karcie Nauczyciela i obowiązujących w tym zakresie przepisach wykonawczych do przeprowadzenia zajęć stanowiących przedmiot zamówienia.

Nauczyciele w szczególności powinni posiadać wykształcenie wyższe pedagogiczne, minimum 3 letni staż pracy w zawodzie nauczyciela oraz minimum status nauczyciela kontraktowego.

Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu komplet dokumentów potwierdzający posiadane kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy.

 

  V. Do zakresu obowiązków wykonawcy działania będzie należało prowadzenie zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych a także:

· Opracowanie i wdrożenie programu indywidualizacji nauczania dla uczestników zajęć,

· Przekazanie Zleceniodawcy przed rozpoczęciem zajęć zaakceptowanego przez Dyrektora szkoły   harmonogramu zajęć;

· Przekazanie Zleceniodawcy i Dyrektorowi szkoły przed rozpoczęciem zajęć dokumentacji rekrutacyjnej ;

· Prowadzenie dzienników zajęć pozalekcyjnych oraz innych dokumentów wskazanych przez Zleceniodawcę oraz dostarczenie ich w wyznaczonych terminach.

 

VI. Ofertą najkorzystniejszą, będzie oferta z najniższą ceną.

VII. Dopuszcza się składanie ofert częściowych, (na jedną lub więcej części zamówienia), na każdą część wymagane jest złożenie odrębnej oferty.

VIII.   O ferty należy umieścić w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem : O ferta w ramach projektu „Indywidualizacja z Gminą Rościszewo"  nie otwierać przed terminem otwarcia ofert 18.09.2013 r. godz. 13:30      Oferty należy   złożyć w pok. nr 1 w sekretariacie Urzędu Gminy w Rościszewie ul. Armii Krajowej 1,      09-204 Rościszewo w terminie do dnia 18.09.2013 r. do godz. 13:00 .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.09.2013 r. o godz. 13:30. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną zwrócone oferentom bez ich otwierania.

Osobą upoważnioną do kontaktu jest Pani Bogusława Rajkowska tel. 24 276 40 76 wew. 47

IX. Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

X. Załączniki

- wzór oferty.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-09-13 14:40:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-20 08:54:35
  • Liczba odsłon: 190
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 935068]

przewiń do góry