Ogłoszenie

o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej

 

 

Wójt Gminy Rościszewo ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych na okres trzech lat, dla nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rościszewo.

 

Lp.

Księga wieczysta

Nr działki

Powierzchnia
(w ha)

Zagospodarowanie

Cena rocznego czynszu dzierżawnego

1.

KW 5729

104/1 i
cz. dz. 103/1

0,9200

Nieruchomość gruntowa rolna na terenie wsi Rościszewo, grunt rolny

337,00 zł

 

Nieruchomości wolne są od ciężarów i ograniczeń oraz hipotek.

Oprócz czynszu dzierżawnego Dzierżawca zobowiązany jest uiszczać podatki i inne ciężary związane z własnością lub posiadaniem przedmiotów gruntów.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 01 pażdziernik 2013 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Rościszewie przy ulicy Armii Krajowej 1.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 27 wrzesień 2013 r. oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • dowodu wniesienia wadium
  • dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
  • aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.

 

Przetarg zakończy się wynikiem pozytywnym jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej cenę wywoławczą.

 

Wpłaty wadium w pieniądzu,należy dokonać w Kasie Urzędu Gminy w Rościszewie lub na konto Urzędu Gminy w Rościszewie w Bank Spółdzielczy w Sierpcu filia w Rościszewie Nr 15901500012600010120000070 w wysokości 10 % ceny wywoławczej.

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Rościszewie.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na pocztet czynszu dzierżawnego.

 

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie podanym przez wydzierżawiającego w zawiadomieniu.

 

Wadium wniesione przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rościszewie (pokój nr 6), tel. 24 276-40-17 wew. 34

 

Powyższe ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie www.rosciszewo.bip.org.pl

-        na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie przy ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo, i tablicach sołeckich

-        w prasie lokalnej - /Tygodnik Płocki/.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 02.09.2013 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Stanisław Woźniak
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-09-02 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-03 09:40:45
  • Liczba odsłon: 156
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 931555]

przewiń do góry