Rościszewo, dnia 17.06.2013 r.

 

 

 

                                                         OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Rościszewo działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z. dnia 21 sierpnia

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.)

oraz w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) podaje do publicznej wiadomości informacje o przeprowadzeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

 

 

Lp.

 

Nazwa obrębu

Numer ewidencyjny działki

 

Powierzchnia

Numer księgi wieczystej

 

Cena wywoławcza

 

Wysokość wadium

1.

 

2.

 

3.

 

4.

Rościszewo

 

Babiec Więczanki

Babiec Więczanki

Rzeszotary Zawady

342/1

 

17/1

 

112

 

344/1

0,1684 ha

 

0,1500 ha

 

0,4500 ha

 

0,1300 ha

PL 1E/00005729/5

PL1E/00028451/2

PL1E/00029935/6

PL1E/00028453/6

133.300,00 zł

 

12.000,00 zł

 

10.000,00 zł

 

1.260,00 zł

13.330,00 zł

 

1.200,00 zł

 

1.000,00 zł

 

126,00 zł

 

 

 

 

1.Nieruchomość gruntowa zbudowana, położona w Rościszewie- działka nr ewid. 342/1 o powierzchni 0,1684 ha. Zabudowę stanowi budynek mieszkalny drewniany, ostatnio użytkowany jako siedziba Urzędu Gminy Rościszewo, oraz budynek gospodarczy murowany. Budynek mieszkalny, drewniany, jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, nie podpiwniczony, pokryty dachem konstrukcji drewnianej pokrytym blachą, powierzchnia użytkowa budynku – 172,92 m2, budynku gospodarczego – 59,52 m².

Wyposażenie w instalacje:

- instalacja elektryczna

- instalacja wodociągowa zasilana z sieci gminnej

- ogrzewanie piecowe – piece ceramiczne

- instalacja kanalizacji sanitarnej – podłączona do kanalizacji wiejskiej.

2.Nieruchomość gruntowa rolna zabudowana, położona na terenie wsi Babiec Więczanki – działka nr.ewid. 17/1 o pow. 0,1500 ha. Zabudowę stanowi budynek mieszkalno-gospodarczy o powierzchni 99,92 m². Nieruchomość stanowi enklawę wśród gruntów Lasów Państwowych.

3.Nieruchomość gruntowa rolna, polożona na terenie wsi Babiec Więczanki – działka nr. 112 o pow. 0,4500 ha. Użytki rolne (grunt orny, pastwisko) nie są uprawiane – odłogują. Teren jest z pozostałością po budynku mieszkalnym i gospodarczym.

4. Nieruchomość gruntowa rolna, położona na terenie wsi Rzeszotary Zawady – działka nr. 344/1 o pow. 0,1300 ha ( grunt orny, RVI). Wyceniana i sąsiednia działka użytkowane są wspólnie – obsiane zbożem. Działka w kształcie prostokąta, jednym bokiem przylega do drogi gruntowej.

                                                                        - 2 -

Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2013 r. o godzinie 1000 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Rościszewie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium w kasie tut. Urzędu najpóźniej do dnia 16 lipca 2013 r. lub na rachunek Urzędu Gminy w Rościszewie w Banku Spółdzielczym nr. konta 15-9015-0001-2600-0101-2000-0070.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wpaty wadium i dowód tożsamości. Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien legitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni odpowiednio:

odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez  usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nieruchomości płatna jest nie później, niż do dnia zawarcia końcowego aktu notarialnego.

Koszty notarialne i sądowe sporządzonej umowy notarialnej ponosi nabywca.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje.

Wskazanie granic zakupionej nieruchomości odbywa się na koszt nabywcy.

Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela się w Urzędzie Gminy w Rościszewie – pokój nr 6, tel. 24/276-40-17 w.46

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, a ponadto umieszczone na stronie internetowej tut. Urzędu oraz ogłoszono w gazecie ,, Tygodnik Płocki”.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-06-17 12:58:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-17 12:58:37
  • Liczba odsłon: 132
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 931508]

przewiń do góry