Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rościszewie ogłasza nabór na wolne  stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 w wymiarze 1/1 etatu

 

 

I.                   Nazwa i adres jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie
ul. Armii Krajowej 13
09-204 Rościszewo
Tel. (24) 276 40 79, 276 40 83

II.                Wymagania niezbędne:

 

Kandydaci ubiegający się  o stanowisko głównego księgowego powinni spełniać wymogi zgodne z  art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) i może to być osoba, która :

1.      posiada obywatelstwo polskie,

2.      posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3.    nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4.    posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5.      spełnia jeden z poniższych warunków:

a)      ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b)      jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

c)      posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

III.             Wymagania dodatkowe

1.        Znajomość regulacji prawnych: ustawa z 29 września 1994 roku o rachunkowości, ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,

2.        Biegła znajomość komputera (Microsoft Word, Excel, Internet),

3.        Znajomość programów komputerowych PŁATNIK, programu finansowo - księgowego, programu płacowego,

4.        Kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

IV.             Zakres  zadań głównego księgowego:

1.      prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2.      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3.      przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących zagadnień finansowych wydawanych przez Kierownika GOPS w Rościszewie,

4.      dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

5.      prowadzenie wymaganej przepisami prawa sprawozdawczości finansowo-księgowej jednostki,

6.      sporządzanie planu finansowego OPS, analiza wykonania oraz wnioskowanie zmian w planie ośrodka w celu racjonalnego dysponowania środkami,

7.      sporządzanie list płac pracowników GOPS i prowadzenie kart wynagrodzeń,

8.      prowadzenie ewidencji komputerowej wydatków i dochodów oraz kosztów i przychodów GOPS według klasyfikacji budżetowej oraz z uwzględnieniem podziału na zadania zlecone, własne oraz własne finansowane z dotacji,

9.      prowadzenie całokształtu spraw związanych z ZUS oraz Urzędem Skarbowym,

10.  rozliczanie projektów systemowych POKL,

11.  ewidencja syntetyczna i analityczna środków trwałych,

12.  naliczanie i ewidencja funduszu świadczeń socjalnych,

13.  prowadzenie ewidencji księgowej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

V.                Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

VI.             Wymagane dokumenty

1.      list motywacyjny,

2.      życiorys,

3.      kwestionariusz osobowy,

4.      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenia, kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz kopie dokumentów potwierdzający wymagany staż pracy,

5.      kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,

6.      oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm),

7.      oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

8.      oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku;

9.      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

W przypadku pomyślnej weryfikacji należy przedłożyć oryginały dokumentów w celu potwierdzenia.

 

Składanie ofert: 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rościszewie lub pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 09-204 Rościszewo, ul. Armii Krajowej 13,  z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego księgowego” w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rościszewie” w terminie do 24 czerwca 2013 roku do godz. 15.00. 

Wyklucza się przyjmowanie dokumentów drogą elektroniczną. Oferty, które wpłyną do GOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletyny Informacji Publicznej gminy Rościszewo (www.rosciszewo.bip.org.pl) oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rościszewie przy ul. Armii Krajowej 13.

Kandydaci, których oferty spełnią wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

   

                                                                                              Kierownik GOPS

                                                                                              mgr Lilianna Melkowska

 

Do pobrania:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Lilianna Melkowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-06-11 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-11 14:19:45
  • Liczba odsłon: 403
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 931794]

przewiń do góry