OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Rościszewo działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z. dnia 21 sierpnia

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.)

oraz w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) podaje do publicznej wiadomości informacje o przeprowadzeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

Lp.

Nazwa obrębu

Numer ewidencyjny działki

Powierzchnia

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

1.

Polik

504

0,3300 ha

PL 1E/00017775/9

95.000,00

9.500,00

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 15 stycznia 2013 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Nieruchomość gruntowa zbudowana, położona w miejscowości Polik gm. Rościszewo- działka nr ewid. 504 o powierzchni 0,3300 ha. Zabudowę stanowi budynek byłej szkoły podstawowej, murowany, dwukondygnacyjny (parter z poddaszem użytkowym), nie podpiwniczony, pokryty dachem czterospadowym, połacie dachowe pokryte eternitem falistym. Powierzchnia użytkowa budynku – 476,31 m2, rok budowy 1968. Budynek gospodarczy murowany ze stropodachem żelbetowym krytym papą. Powierzchnia użytkowa budynku gospodarczego wynosi 81,79 m², rok budowy 1970.

Wyposażenie w instalacje:

- instalacja elektryczna

- instalacja wodociągowa zdalczynna zasilana z sieci gminnej

- instalacja kanalizacji sanitarnej – lokalna

Nieruchomość uregulowana w księdze wieczystej – PL1E/00017775/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sierpcu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Przetarg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2013 r. o godzinie 1000 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Rościszewie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium w kasie tut. Urzędu najpóźniej do dnia 24 czerwca 2013 r. lub na rachunek Urzędu Gminy w Rościszewie w Banku Spółdzielczym nr. konta 15-9015-0001-2600-0101-2000-0070.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wpaty wadium i dowód tożsamości. Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien legitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni odpowiednio od :

odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

- 2 -

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nieruchomości płatna jest nie później, niż do dnia zawarcia końcowego aktu notarialnego.

Koszty notarialne i sądowe sporządzonej umowy notarialnej ponosi nabywca.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje.

Według ewidencji gruntów w skład w/w działki wchodzą tereny zabudowy innej.

Wskazanie granic zakupionej nieruchomości odbywa się na koszt nabywcy.

Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela się w Urzędzie Gminy w Rościszewie – pokój nr 6, tel. 24/2764017 w.46

Powyższe ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – www.rosciszewo.bip.org.pl;

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie przy ulicy Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo.

- w prasie lokalnej.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń U.G. w Rościszewie

dnia 24 maja

2012 roku

zdjęto dnia ………………………….

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Stanisław Woźniak
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-05-23 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-23 11:04:36
  • Liczba odsłon: 198
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 934169]

przewiń do góry