MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU)

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu

Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości

dla średnich przedsiębiorstw

 

w zakresie podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez realizację nowych inwestycji obejmujących:

 

Ø   środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z:

-          utworzeniem nowego przedsiębiorstwa;

-          rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa;

-          dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub

-          zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.

Ø   nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.

Ponadto będzie możliwość unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. zakup maszyn, urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych) i prowadzenia prac inwestycyjnych w ramach przedsiębiorstwa.

W ramach niniejszego konkursu o wsparcie ubiegać się mogą wyłącznie projekty, w których przewidziana została współpraca
z jednostką badawczą.

Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji.

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPOWM/1.5/1/2013, przeznaczona jest kwota:

 

5 000 000 EUR [1]

Podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie: średnie przedsiębiorstwa.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie „Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”, który jest dostępny na stronie internetowej www.mazowia.eu .

 

Elektroniczną wersję   wniosku o dofinansowanie należy wysyłać za pośrednictwem systemu MEWA od 30 kwietnia 2013 r.
  do 29 maja 2013 r.
, do godz. 24.00 , wersję papierową wysłanego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera/poczty do 5 czerwca 2013 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Punkcie Przyjmowania Wniosków w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 w Warszawie.

Ostateczny termin wysłania elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie upływa z dniem
 
29 maja 2013 r. o godz. 24.00, natomiast dostarczenia
wersji papierowej z dniem 5 czerwca 2013 r.
  o godz. 16.00.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – czwarty kwartał 2013 r. Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista rezerwowa będą opublikowane na stronie internetowej MJWPU www.mazowia.eu .

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz regulamin konkursu będą dostępne najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru wniosków w siedzibie MJWPU, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu .

Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym MJWPU:
Infolinia: 0801 101 101; e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu[1]   Przewalutowania dokonuje się według kursu z przedostatniego dnia kwotowania środków w Europejskim Banku Centralnym w miesiącu
  poprzedzającym miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków unijnych.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-05-08 14:26:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-08 14:26:53
  • Liczba odsłon: 177
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 934892]

przewiń do góry