NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ROŚCISZEWO

 

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowa Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897), która w sposób zupełnie odmienny reguluje zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowelizacją niniejszej Ustawy Sejm nałożył obowiązek odbioru odpadów z terenu danej gminy na każdy samorząd lokalny . Zmiana dotychczasowego systemu spowoduje i wymusi realizację obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych przez każdego właściciela nieruchomości zamieszkałej w sposób zgodny z przepisami znowelizowanej ustawy.

 

Cel zmiany ustawy:

·          objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu danej Gminy Rościszewo systemem odbioru odpadów,

·          promowanie segregacji odpadów poprzez utworzenie ogólnodostępnych punktów selektywnej zbiórki odpadów,

·          utworzenie punktów selektywnej zbiórki takich odpadów jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady niebezpieczne,

·          informowanie mieszkańców gmin o właściwym sposobie postępowania z odpadami komunalnymi,

·          wyeliminowanie dzikich wysypisk,

·          likwidacja zjawiska palenia odpadów w gospodarstwach domowych.

 

Zgodnie z nową Ustawą, od 1 lipca 2013 roku opłatę za odbiór odpadów należy uiszczać na rzecz gminy, która to przejmuje teraz od właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową.

 

Deklaracja

Podstawą uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wypełnienie przez właściciela nieruchomości zamieszkałej przygotowanej przez gminę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której wzór dostępny jest tutaj .

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej (współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji, a następnie złożenia jej
w wersji papierowej Wójtowi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Dodatkowo, Rada Gminy w uchwale określi również wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała wraz
z wykazem dokumentów dostępna jest tutaj

W sytuacji, gdy deklaracja nie została złożona albo występują uzasadnione wątpliwości, co do danych w niej zawartych, władze Gminy w drodze decyzji mogą określić wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym m.in. średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

 

Opłata za odbiór odpadów komunalnych

Zgodnie z nowymi przepisami, Rada Gminy w Rościszewie ustaliła stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych w oparciu o metodę:

  • stawka określona na mieszkańca.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami:

dla odpadów selektywnie zebranych wynosi – 5zł/osoba/miesiąc

natomiast dla odpadów zmieszanych wynosi – 8 zł/osoba/miesiąc

Stawka opłaty oraz sposób ustalenia wysokości opłaty za odbieranie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych zostanie uchwalona przez Radę Gminy w odrębnej uchwale, która dostępna jest tutaj .

W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomość niezamieszkała, do której należą m.in. szkoły, sklepy, przedsiębiorstwa), właściciele niniejszych nieruchomości są zobowiązani podpisać indywidualne umowy z firmą wywozową na odbiór odpadów komunalnych z terenu ich nieruchomości, tak jak to było robione dotychczas.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami przeznaczane będą na sfinansowanie: odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, kosztów obsługi punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz gminnych kosztów administracyjnych związanych z obsługą nowego systemu.

Termin, miejsce, forma i częstotliwość wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone zostaną w drodze uchwały Rady Gminy, która dostępna jest tutaj .

 

Segregacja odpadów

 

Nowa ustawa ma na celu stworzenie warunków do osiągnięcia poziomów recyklingu głównych strumieni odpadów. Do 31 grudnia 2020 roku powinniśmy osiągnąć:

·          poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – co najmniej 50% ;

·          poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) – co najmniej 70 % .

Dodatkowo, w 2013 r. wymagane jest spełnienie redukcji składowania odpadów ulęgających biodegradacji do 50% w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku.

 

W składanej do gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy właściciel nieruchomości wybiera sposób zbierania odpadów komunalnych:

·          w przypadku zadeklarowania niesegregowania odpadów – wszystkie odpady wrzucane będą do jednego pojemnika,

·          w przypadku zadeklarowania segregacji odpadów – odpady komunalne należy dzielić na następujące frakcje: papier, szkło, metal i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz odpady ulegajże biodegradacji.

 

Oprócz prowadzenia selektywnej zbiórki „u źródła” (tzn. bezpośrednio na terenie danej nieruchomości), nowe przepisy zobowiązują również gminę do utworzenie ogólnodostępnych punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz zorganizowania zbiórki odpadów problemowych z terenu gminy, do których należą:

·          przeterminowane leki i chemikalia,

·          zużyte baterie i akumulatory,

·          zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

·          meble i inne odpady wielkogabarytowe,

·          odpady budowlane i rozbiórkowe,

·          zużyte opony.

Informacje na temat lokalizacji, częstotliwości odbioru oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Rościszewo dostępne są tutaj .

 

 

 

Umowy na odbieranie odpadów komunalnych

Od 1 lipca 2013 r. umowę na odbiór odpadów komunalnych z wyłonionym w ramach przetargu przedsiębiorstwem, zamiast właścicieli nieruchomości zawierać będzie gmina. Za tę usługę gmina pobierać będzie od właścicieli nieruchomości opłatę, z której wpływy mają w całości sfinansować prowadzoną przez gminę gospodarkę w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów. Nowy system gospodarowania odpadami pozwoli na wyeliminowanie zjawiska powstawania „dzikich wysypisk”. Do 30 czerwca 2013 r., właściciel nieruchomości, który ma zawartą umowę na odbieranie odpadów komunalnych z firmą zewnętrzną, jest zwolniony z uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Zobowiązany jest jednak przekazać do urzędu gminy we wskazanym przez urząd terminie informację oraz kopię umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne.

Jeżeli gmina wprowadziła nowy system gospodarki odpadami komunalnymi przed dniem 30 czerwca 2013 r. możliwe jest:

-          rozwiązanie umowy z dotychczasowym odbiorcą odpadów komunalnych i korzystanie z systemu gminnego

lub

-          korzystanie z dotychczasowej umowy na wywóz odpadów nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2013 r. Po tym okresie należy korzystać z systemu gminnego.

 

Nowy system gospodarowania odpadami dla statystycznego Kowalskiego

Koniec z poszukiwaniem najatrakcyjniejszej oferty wywozu odpadów! Mieszkańcy będą wnosili do gminy opłaty zgodnie z jedną, wyznaczoną w drodze uchwały stawką. W zamian za to gmina wybierze (w konkurencyjnym przetargu) przedsiębiorcę, który opróżni śmietnik Kowalskiego, a jego zawartość wywiezie w odpowiednie miejsce. Co więcej, gmina będzie również musiała sprawować nadzór nad dalszym losem odpadów. Koniec ze zmartwieniami co zrobić ze starą pralką, rozpadającą się szafą, przeterminowanymi lekami albo zużytymi bateriami – gmina będzie organizować i wskazywać mieszkańcom punkty bezpłatnego odbioru takich odpadów.

Jeśli Kowalski selekcjonuje odpady, to - z korzyścią dla środowiska, ale i dla siebie – za selektywną zbiórkę gmina będzie pobierać niższe opłaty. Zniknie też powód, żeby odpadów pozbywać się przez spalanie w domowych piecach – co, mimo że jest niezgodne z prawem, nadal stanowi istotny problem, tak niebezpieczny dla zdrowia ludzi.

 

Od 1 lipca 2013 roku zaczyna funkcjonować nowy system gospodarki odpadami komunalnymi . Wchodzą w życie uchwały Rady Gminy Rościszewo., Gmina zaczyna pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewnia świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do tego czasu Gmina Rościszewo rozstrzygnie przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i podpiszę umowę z wyłonionym
w niniejszym przetargu przedsiębiorcą.

Jednocześnie informujemy, że obszerne informacje o ważnych zmianach w przepisach dotyczących systemu gospodarki odpadami w Polsce oraz sposobach postępowania ze śmieciami, żeby było ich jak najmniej znajdą Państwo na stronach Ministerstwa Środowiska.

 

Do pobrania:

    

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Monika Bruze
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-03-05 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-23 10:42:45
  • Liczba odsłon: 509
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 931483]

przewiń do góry