OGŁOSZENIE

 

WÓJTA GMINY ROŚCISZEWO

z dnia 17 października 2012r.

 

 

 

o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie uchwalenia „ Pogramu współpracy Gminy Rościszewo z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok”

 

 

 

 

                Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rościszewo na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 15 listopada 2012r. (czwartek) o godzinie 10ºº w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rościszewie.

Projekt programu zamieszczony jest na stronie głównej BIP Urzędu Gminy w Rościszewie ( www.rosciszewo.bip.org.pl) oraz wyłożony do wglądu w pokoju nr 2 Urzędu Gminy w Rościszewie.

 

 

 

 

                                                                                                                                                    Wójt

                                                                                                                                           / Jan Sugajski/

______________________________________________________________________________________

 

Projekt

 

 

Program współpracy

Gminy Rościszewo z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok

 

I. Wstęp

            Gmina Rościszewo realizuje swoje zadania przy pomocy organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
w oparciu o przepisy ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku, Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

            W celu zapewnienia jak najlepszych warunków do działania w/w organizacji oraz określenia zasad i form współpracy opracowano niniejszy Program.

CELE PROGRAMU

            Celem Programu Współpracy Gminy Rościszewo z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012 jest rozwój społeczno-ekonomiczny Gminy, poprawa jakości życia mieszkańców poprzez prowadzenie wspólnych działań z organizacjami pozarządowymi.

 

 

II.  Postanowienia ogólne

§1   

  Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o :

1)      gminie rozumie się przez to gminę Rościszewo ,

2)      radzie rozumie się przez to Radę Gminy Rościszewo,

3)      urzędzie rozumie się przez to Urząd Gminy Rościszewo,

4)      wójcie rozumie się przez to Wójta Gminy Rościszewo,

5)      sekretarzu rozumie się przez to Sekretarza Gminy Rościszewo,

6)      skarbniku – rozumie się przez to Skarbnika Gminy Rościszewo,

7)      organizacji pozarządowej – rozumie się przez to osobę prawną lub jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw ,w tym fundacje i stowarzyszenie, nie będące jednostką sektora finansów publicznych ,w rozumienie przepisów o finansach publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku,

8)      podmiocie – rozumie się przez to :

   a)   osobę prawną i jednostkę organizacyjną działającą  na podstawie przepisów  o            

        stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, stosunku   

        Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach    

        wolności sumienia i wyznania , jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie  

        działalności pożytku publicznego,

b)      stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,

        9)   udziale środków własnych  rozumie się przez to środki finansowe nie pochodzące z   

     budżetu  gminy przeznaczone na realizację zadania, o którego wsparcie finansowe   

     nie pochodzące z budżetu gminy przeznaczone na realizację zadania, o którego   

      wsparcie finansowe organizacja pozarządowa lub podmiot ubiega się,

10) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności   

      pożytku publicznego i o wolontariacie(t.j.Dz.U.z 2003 r.nr.96,poz.873z pożn. zm.)

 

§ 2

      2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w Gminie Rościszewo opiera się na

          następujących zasadach:

1) partnerstwa – organizacjom zapewnia się uczestnictwo w ustalaniu zadań publicznych wykonywanych przez gminę oraz sposobu wykonywania tych zadań na równych prawach na zasadzie dobrowolności udziału,

2) pomocniczości - zgodnie z którą Gmina Rościszewo prowadzi działalność powierzając organizacjom pozarządowym wykonywanie zadań publicznych,

3) efektywności - w myśl której Gmina wykorzystuje współpracę z organizacjami pozarządowymi do efektywnej realizacji zadań społeczno – ekonomicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz z zachowaniem wymogów określonych w ustawie o finansach publicznych,

4) jawności podejmowanych działań - zgodnie z którą organy gminy udostępniają organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach i celach realizowanych zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z tymi organizacjami,

5) legalności - w myśl której wszelkie działania organów gminy oraz organizacji pozarządowych odbywają się w granicach i na podstawie przepisów prawa,

6) suwerenności stron – zgodnie z którą, stosunki między gminą, a organizacjami kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej.

 

§ 3

1. Uchwalając corocznie budżet, Rada Gminy rezerwuje w nim środki finansowe na realizację zadań przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

2. Na realizacje zadań publicznych w 2013 roku Gmina Rościszewo zarezerwowała w budżecie kwotę …….. zł.

 

III. Zakres  współpracy

§ 4.

1. Gmina  realizuje zadania własne współpracując z organizacjami pozarządowymi  i           

      podmiotami w zakresie:

      1) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom 

społecznym poprzez:

a)   działania opiekuńczo – wychowawcze prowadzone przez ogniska,  świetlice i

                   inne placówki opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z rodzin 

                   ubogich z dysfunkcjami emocjonalnymi,

      2) ochrony i promocji zdrowia poprzez:

 a)   przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom,

 b)   promocja zdrowego stylu życia poprzez organizowanie konkursów, odczytów

                   i  prelekcji dla ogółu mieszkańców Gminy

      3) upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Rościszewo

  w wieku szkolnym poprzez:

  a)   prowadzenie zajęć w następujących dziedzinach:  piłka nożna, tenis stołowy,

                     biegi przełajowe, lekkoatletyka, siatkówka i inne,

              b)   organizowanie masowych imprez sportowo – rekreacyjnych, turniejów, 

                     olimpiad oraz innych imprez  o podobnym charakterze,

              c)   wspieranie udziału sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach 

                     sportowych o zasięgu ponad gminnym,

              d)   organizowanie innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców 

                     gm. Rościszewo ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci  i

                     młodzieży,

4)          wspierania rozwoju sportu i rekreacji dorosłych mieszkańców Gminy

5)          pielęgnowania tradycji oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej,  kulturowej, oraz tożsamości lokalnej  poprzez organizowanie spotkań, seminariów,  konferencji, wystaw, koncertów, przygotowywanie publikacji książkowych o  tematyce lokalnej.

6)          Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – wspieranie wszelkich form edukacji  kulturalnej oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja twórczości lokalnej i  wytwórczości artystycznej.

2.        Rozszerzenie wykazu zadań, które mogą być powierzone organizacjom 

pozarządowym  i podmiotom, może zostać dokonane  na wniosek Wójta, po  akceptacji ich  przez Radę w drodze zmiany uchwały w sprawie rocznego programu  współpracy Gminy Rościszewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

      3.   Poza wsparciem finansowym gmina może udzielać organizacjom pozarządowym 

 i innym podmiotom pomocy w innych formach, a  w szczególności w postaci:

      1)   pomocy w uzyskaniu lokalu na działalność statutową organizacji pozarządowej 

oraz możliwości zwolnienia z podatku od nieruchomości na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach,

2)      udostępnianiu lokalu komunalnego na spotkania organizacji oraz spotkania otwarte

3)      umożliwienia organizacji przedsięwzięcia na terenie gminnych obiektów sportowych (stadionu, boisk szkolnych),

4)      pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,

5)      promocji działalności organizacji pozarządowych, podmiotów w skali mikro i makroregionalnej oraz międzynarodowej,

6)      udzielania rekomendacji organizacjom pozarządowym i podmiotom współpracującym z gminą, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł,

7)      wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,

8)      konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami aktów normatywnych odpowiednio do zakresu ich działania.

 

IV. Formy  współpracy

§ 5.

1.  Zlecenie realizacji zadań publicznych, o których mowa w art. 4 pkt. 1 ustawy na zasadach

     określonych w ustawie, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, może mieć formy:

 1) powierzchni wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na

      finansowanie ich realizacji, lub

  2) wspierania takich zadań wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2.  Wspieranie oraz powierzanie zadań o których mowa w ust. 1 odbywa się po

      przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

3.  Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, przyjmujące zlecenie realizacji zadania

     publicznego w trybie art. 11 ust. 2 ustawy zobowiązane są do wykonania zadania w

     zakresie i na zasadach określonych w umowie, odpowiednio powierzenie zadania lub

     wsparcia realizacji zadania, a gmina zobowiązuje się do przekazania na realizacje zadania

     środki publiczne w formie dotacji.

 4. Powierzenie zadań może nastąpić w innym trybie niż w otwartym konkursie, jeżeli dane

zadania można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych przepisach

(w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach

ustawy o zamówieniach publicznych, przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania).

 

§ 6.

 1. Tryb wyłonienia podmiotów do realizacji zadań pożytku publicznego określa ustawa lub inne przepisy szczególne powszechnie obowiązujące.
 2. Zamieszczenie danego zadania w niniejszym programie nie daje uprawnienia podmiotom wymienionym w § 6, do otrzymania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji.
 3. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:

1)      rodzaju zadania,

2)      wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania,

3)      zasadach przyznawania dotacji,

4)      terminach i warunkach realizacji zadania,

5)      terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty,

6)      zrealizowanych przez gminę w roku 2013 i w roku poprzednim, zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji i dofinansowania przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom oraz jednostkom organizacyjnym podległym gminie lub przez nią nadzorowanym.

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, podmioty

oraz jednostki organizacyjne podległe gminie lub przez nie nadzorowane.

 1. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 3 zamieszcza się w zależności od rodzaju zadania,

w dzienniku lokalnym oraz Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie.

 

§ 7.

 1. Ogłaszając konkurs Wójt powołuje komisję konkursową.
 2. W skład komisji konkursowej wchodzą:

1)      sekretarz,

2)      skarbnik lub zastępca skarbnika,

3)      kierownik właściwego merytorycznego wydziału urzędu (komórki organizacyjnej) lub osoba przez niego wskazana,

4)      przedstawiciel właściwej merytorycznej komisji rady.

       3. W skład komisji konkursowej może wchodzić z głosem doradczym osoba, która w

związku z wykonywaniem zawodu posiada specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań – podlegających konkursowi.

       4. W posiedzeniu komisji konkursowej w części dotyczącej otwarcia ofert i ujawnienia

ich treści mogą uczestniczyć bez prawa głosowania, przedstawiciele zainteresowanych

      organizacji pozarządowych lub podmiotu.

 

§ 8.

 1. Protokół z posiedzenia komisji konkursowej podlega zatwierdzeniu przez Wójta.
 2. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.
 3. Wyniki konkursu podawane są do wiadomości publicznej poprzez podanie na tablicy ogłoszeń urzędu wraz ze zwięzłym opisem zadania.
 4. W terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu uczestnik konkursu może wnieść do Wójta odwołanie od jego rozstrzygnięcia.
 5. Rozpatrzenie odwołania przez Wójta następuje w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia i jest ostateczne.
 6. Informacje o złożonych wnioskach oraz o odmowie lub udzieleniu dotacji na realizację zadania będą podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej urzędu.

 

§ 9.

     Organizacja pozarządowa i podmiot ubiegający się o wsparcie finansowe gminy muszą

wykazać w składanej ofercie udział środków własnych.

 

§ 10.

 1. Oferta o wsparcie finansowe na realizację zadań powinna zawierać w szczególności:

1)      szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, tytule projektu,

2)      termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

3)      kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

4)      informacje wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

5)      informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonane zadania ,w tym finansowych wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację  danego zadania  z innych źródeł,

6)      deklaracje o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania .

 2.Wnioskodawca ubiegający się o dotację na realizację zadań publicznych powinien        

  wypełnić ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia    

  Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.   

  (Dz.U. Nr 6, poz. 25 )

 3. Ofertę należy przygotować według następujących zasad :

1)  formularz oferty należy opracować w języku polskim

2) oferta musi być przedstawiona w formie drukowanej i w sposób czytelny        

     (oferty wypełnione odręcznie nie będą rozpatrywane )

3) nie należy zmieniać układu pytań, ani przekraczać określonego maksymalnego  

     formatu  na poszczególne odpowiedzi,

4) oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane  

     pytania,

5) jeżeli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy czy zgłoszonego  przez

      niego projektu należy to jasno zaznaczyć (np. wpisach „nie dotyczy” ),

6) podawane informacje winny być dokładnie i wystarczające szczegółowe, aby

                      zapewnić jasność i czytelność oferty, zwłaszcza w zakresie sposobu realizacji

                      celów,

 4. Wraz z ofertą należy przedstawić następujące dokumenty :

                 1)  kopię statutu potwierdzona za zgodność z oryginałem, opatrzona aktualną datą     

                       pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w  

                      imieniu organizacji  pozarządowej  lub podmiotu,

      2)  wypis z właściwej ewidencji gospodarczej lub rejestru (np. Krajowego Rejestru   

      Sądowego,

 3)  sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności organizacji (podmiotu)

       za ostatni rok,

       5. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w zapieczętowanej  

                            

  kopercie pocztą lub osobiście na adres :

Urząd Gminy Rościszewo

ulica Armii Krajowej 1

       6. Na kopecie należy umieścić następujące informacje:

    1) pełna nazwa wnioskodawcy i jego adres ,

2) tytuł zadania,

3) adnotacje „ nie otwierać przed posiedzeniem komisji otwarcia ofert”

        7. Oferta nadesłana w inny sposób niż wskazany w ust.5(np. faksem lub pocztą    

             elektroniczną) lub dostarczona na inny adres nie będzie brała udziału w konkursie.

        8. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do niej dokumentacją

            pozostają w aktach urzędu i bez względu na okoliczności nie będą zwracane   

            wnioskodawcy ani w trakcie procesu przyznawania dotacji, ani po jego zakończeniu .

        9. Oferty złożone po upływie terminu podanego w warunkach konkursu ( niezależnie  

             od daty stempla pocztowego ) mogą być odrzucone i nie będą brały udziału w  

              konkursie

       10. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy

             i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy lub

             poczty ,nie będą brane pod uwagę,

       11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dostarczeniem do urzędu

            ponosi wnioskodawca,         

 

§ 11

        1. Przed otwarciem ofert ustala się prawidłowość oferty, co do wymogów określonych

           § 12 ust 6 programu oraz terminowość jej zgłoszenia.

        2. Przy rozpatrywaniu ofert ,uwzględnia się:

               1) ocenie możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę w szczególności:

                        a) liczbie osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających  

                            z efektu,

                        b) doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach ,

                        c) możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie

                            i przy zaplanowanych kosztach,

               2) ocenie przedstawionej kalkulacji kosztów realizowanego zadania, w tym:

                       a) wysokość udziału środków własnych,

                       b) wysokość środków pochodzących z innych źródeł,

                       c)  strukturze wydatków

               3)  zgodność oferty z celami konkursu, 

               4)  wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 

§ 12

       1. Organizacje pozarządowe i podmioty mogą z własnej inicjatywy złożyć oferty

     na realizację zadań publicznych.

       2. W przypadku złożenia oferty, o której mowa w ust.1 Wójt w terminie nie

           przekraczającym 2 miesięcy:

1)      rozpatruje celowość realizacji zadania,

2)      informuje o podjętej decyzji, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania informuje składającego ofertę o trybie zlecenia zadania publicznego.

 

§ 13

 Dofinansowanie realizacji zadań prowadzonych przez organizacje pozarządowe i podmioty przyznawane jest po uchwaleniu budżetu gminy.

 

§ 14

1.      Warunkiem zlecenia przez gminę organizacji pozarządowej lub podmiotowi    

 zadania oraz przekazania środków z budżetu na jego realizację jest zawarcie pisemnej umowy z wnioskodawcą według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru sprawozdania z wykonania (Dz.U.Nr.6, poz.25).

2.Umowa powinna zawierać w szczególności:

1) oznaczenie stron umowy

2) przedmiot umowy ( opis zadania, termin jego wykonania )

3) wysokość, terminy przekazywania środków,

4) formie i terminy rozliczania  przekazanych  środków,

5) zapisy dotyczące nadzoru sprawowanego przez właściwy merytorycznie wydział

    (równorzędną komórkę organizacyjną ) urzędu lub członka kierownictwa urzędu,

6) zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji,

7) zapisy dotyczące rozwiązania umowy oraz konsekwencji dla stron w przypadku nie       

    wywiązania się z postanowień umowy,

                 8) termin i zakres sprawozdania z wykonania zadania.

 

§ 15

   1. Wykonanie zleconego zadania oraz sposób wykorzystania przyznanej dotacji

       każdorazowo nadzoruje skarbnik gminy .

   2. Nadzór którym mowa w ust.1 polega w szczególności na ocenie: 

1)      stanu realizacji zadania,

2)      rzetelności i jakości wykonania zadania,  

3)      prawidłowości wykonania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania ,

4)      prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy

    3. Kontrolę wykorzystania dotacji prowadzi wyznaczony przez Wójta pracownik Urzędu

        Gminy.

     4. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy  

          sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu ,na który umowa została

          zawarta wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Rozporządzenia ministra

          Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie

          wzoru oferty realizacji zadania publicznego ,ramowego wzoru umowy o wykonanie

          zadania publicznego wzoru sprawozdania ( Dz.U.Nr 6, poz. 25).

      5. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

 

§ 16.

W celu uzgodnienia projektu niniejszego Programu zostaną przeprowadzone w dniu 15.11.2011r. Konsultacje z organizacjami i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Konsultacji stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 200/XLI/10 Rady Gminy Rościszewo z dnia 09 listopada 2010 roku.

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-10-18 08:20:33
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-18 08:20:33
 • Liczba odsłon: 219
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 931493]

przewiń do góry