U C H W A Ł A     Nr 71/XIII/11

RADY    GMINY   ROŚCISZEWO

z dnia 28 grudnia 2011r

w sprawie:  przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rościszewo” w zakresie zmiany zatwierdzonego Uchwałą nr 157/XXIV/02    Rady Gminy Rościszewo z dnia 22 sierpnia  2002r   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rościszewo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 27 ustawy z dnia 8 marca 1990r – O samorządzie gminnym ( Dz. U. 2001r Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz.1806; Nr 162, poz. 1568; z 2004r Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; 2005r Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218) oraz art. 9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U. z 2003r   Nr 80, poz. 717; z 2004r  Nr 6, poz. 41; Nr 141, poz.1492; z 2005r Nr 113, poz. 954; Nr 130, poz. 1087; z 2006r Nr 45, poz. 319; Nr 225, poz. 1635; z 2007 Nr 127, poz. 880) Rada Gminy Rościszewo uchwala co następuje:

§ 1

Przystąpić do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rościszewo” w zakresie zmiany uchwalonego Uchwałą Nr 157/XXIV/02 Rady Gminy w Rościszewie z dnia 22 sierpnia 2002r w obszarze obejmującym: obszar gminy Rościszewo z wyłączeniem terenu Obszaru Chronionego Krajobrazu Przyrzecze Skrwy Prawej oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Równina Raciążska.

§ 2

Przedmiotem zmiany o której mowa w par. 1 niniejszej uchwały będą ustalenia Studium w zakresie dotyczącym przeznaczenia terenów objętych uchwałą pod :

1)            zabudowę mieszkaniową i zagrodową

2)            zabudowę usługowo produkcyjną, usługowo-mieszkaniową

3)            zabudowę techniczno produkcyjną, usługowo-produkcyjną,

4)            zabudowę infrastrukturą techniczną.

§ 3

Jako źródło finansowania ustalić budżet Gminy Rościszewo.

§ 4

  Wykonanie Uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Rościszewo.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. przylacze_kanalizacji_sanitarnej_do_dzialki_nr_ew_105_w_m_rosciszewo.rar

Przewodniczący

Rady Gminy

/-/ Witold Dziurlikowski

Do Pobrania:

 

1. załącznik graficzny.pdf

2. uzasadnienie.pdf

3. uchwala.pdf

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-02 11:17:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-20 17:38:32
  • Liczba odsłon: 491
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 931643]

przewiń do góry