Rościszewo, 08 grudnia 2011 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE   1/2011

Na prowadzenie zajęć w punktach przedszkolnych w ramach
projektu ”Przedszkolaki w Gminie Rościszewo”

I. Zamawiający: Gmina Rościszewo

Ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Prowadzenie zajęć dla dzieci w wieku 3-4 lat   w punktach przedszkolnych w Rościszewie i w Łukomiu w ramach projektu „Przedszkolaki w Gminie Rościszewo” oraz przeprowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców.

1.W punkcie przedszkolnym w Rościszewie

1) nauczyciel języka angielskiego (w wymiarze 2 godziny tygodniowo)

2) nauczyciel rytmiki i nauki tańca (1 godzina tygodniowo)

3) nauczyciel do przeprowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców (trzykrotnie w czasie całego projektu)

2. W punkcie przedszkolnym w Łukomiu

1) nauczyciel języka angielskiego (w wymiarze 1 godziny tygodniowo)

2) nauczyciel rytmiki i nauki tańca (1 godzina tygodniowo)

3) nauczyciel do przeprowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców (trzykrotnie w czasie całego projektu)

III. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

IV. Proponowana forma zatrudnienia – umowa zlecenie.

IV. Zainteresowani nauczyciele powinni spełniać następujące warunki:

 • Posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe i przygotowanie pedagogiczne,
 • Posiadać przynajmniej 3-letni staż pracy w zawodzie nauczycielskim,
 • Posiadać aktualne zaświadczenia potrzebne do wykonywania zawodu nauczycielskiego,

  V. Jedynym kryterium oceny, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie cena. Jeśli zaproponowane kwoty będą wyższe niż
w projekcie Zamawiający dopuszcza prowadzenie negocjacji.

VI. Oferty należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Niezbędne dokumenty:

1.Wypełniony i podpisany formularz „OFERTA”,

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających   spełnianie warunków określonych w punkcie
     IV niniejszej oferty.

3. Proponowany program autorski prowadzenia zajęć

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

VII. Ofert należy składać:

 •   w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na prowadzenie zajęć w ramach projektu „Przedszkolaki w Gminie Rościszewo”.
 • w terminie do 16 grudnia do godz.12 00 2011r.   w sekretariacie Urzędu Gminy
  w Rościszewie przy ul. Armii Krajowej 1.
 • Wybór ofert i podpisanie umowy nastąpi do dnia 20.12.2011 r.
 • Osoby wybrane zostaną powiadomione telefonicznie.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.rosciszewo.bip.org.pl

oraz na tablicach informacyjnych znajdujących się w: Urzędzie Gminy w Rościszewie, Zespole Szkół Samorządowych w Rościszewie i Szkole Podstawowej w Łukomiu

 

Zamieszczono na tablicy w …………………………..…………………., data ……………………………….

Zdjęto z tablicy, data ……………………………………….

 

Wójt

       (-)   Jan Sugajski

Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

 

DO POBRANIA

wzór oferty - Przedszkolaki w Gminie Rościszewo

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-12-08 11:30:57
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-08 12:59:22
 • Liczba odsłon: 191
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 934110]

przewiń do góry