Rościszewo, dnia 18.11.2011 r.

 

 

 

                                                         OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Rościszewo działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z. dnia 21 sierpnia

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.)

oraz w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) podaje do publicznej wiadomości informacje o przeprowadzeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

 

 

Lp.

 

Nazwa obrębu

Numer ewidencyjny działki

 

Powierzchnia

Numer księgi wieczystej

 

Cena wywoławcza

 

Wysokość wadium

1.

Rościszewo

504

0,0500 ha

PL 1E/00017938/0

421 622,00 zł

42 162,00 zł

 

 

Nieruchomość gruntowa zbudowana, położona w Rościszewie- działka nr ewid. 504 o powierzchni 0,0500 ha. Zabudowę stanowi budynek byłej szkoły gminnej, murowany, dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony, pokryty dachem konstrukcji drewnianej pokrytym blachą, powierzchnia użytkowa budynku – 278, 46 m2. Do budynku byłej szkoły gminnej od strony wschodniej przylega budynek gospodarczy murowany o powierzchni zabudowy – 20,85 m2. Rok budowy budynku szkolnego – 1934, przyległego budynku gospodarczego – 1951.

Wyposażenie w instalacje:

- instalacja elektryczna

- instalacja wodociągowa zdalnaczynna

- instalacja kanalizacji sanitarnej – podłączona do kanalizacji wiejskiej

- instalacja centralnego ogrzewania gazowego lokalna, kaloryfery „conwector” (gaz ziemny doprowadzony ze zbiornika o pojemności ca 5000 litrów, usytuowanego na nieruchomości poza budynkiem)

Parter budynku byłej szkoły gminnej, według stanu na datę oględzin, zaadoptowany został na dwa lokale użytkowe: punkt apteczny oraz gabinet dentystyczny.

Nieruchomość uregulowana w księdze wieczystej – PL1E/00017938/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sierpcu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.                                           Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2011 r. o godzinie 1000 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Rościszewie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium w kasie tut. Urzędu najpóźniej do dnia 16 grudnia 2011 r. lub na rachunek Urzędu Gminy w Rościszewie w Banku Spółdzielczym nr. konta 15-9015-0001-2600-0101-2000-0070.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wpaty wadium i dowód tożsamości. Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien legitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni odpowiednio:

                                                                         - 2 -

odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez  usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 Obecnie w budynku mieszczą się dwa lokale użytkowane przez aptekę i gabinet dentystyczny. W związku z powyższym z wyłonionym w przetargu nabywcą po zawarciu aktu notrialnego wstępnego , w okresie do pięciu m-cy zostanie zawarty końcowy akt notarialny. Powyższy czas jest potrzebny na usunięcie się przez obecnych użytkowników. 

Cena nieruchomości płatna jest nie później, niż do dnia zawarcia końcowego aktu notarialnego.

Koszty notarialne i sądowe sporządzonej umowy notarialnej ponosi nabywca.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje.

Według ewidencji gruntów w skład w/w działki wchodzą tereny zabudowy innej.

Wskazanie granic zakupionej nieruchomości odbywa się na koszt nabywcy.

Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela się w Urzędzie Gminy w Rościszewie – pokój nr 6.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, a ponadto umieszczone na stronie internetowej tut. Urzędu oraz ogłoszono w gazecie ,, Tygodnik Płocki”.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-11-18 11:26:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-18 11:26:42
  • Liczba odsłon: 285
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 931701]

przewiń do góry