INFORMACJA

o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.

 

I. Głosowanie przez pełnomocnika.

 

1.    Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat mogą udzielić pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
9 października 2011 r.

 

2.    Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania wnosi się do Wójta Gminy Rościszewo w terminie
do dnia 29 września 2011 r.

Za datę wniesienia wniosku przyjmuje się dzień jego wpływu
do Urzędu Gminy.

 

II. Głosowanie korespondencyjne.

 

1.    Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować korespondencyjnie

 

2.    Zamiar głosowania korespondencyjnego, wyborca niepełnosprawny powinien zgłosić najpóźniej do dnia
19 września 2011 roku.

 

3.    Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

 

4.    Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu wyborcy
do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

 

5.    Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

 

6.    W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

 

II. Głosowanie przy użyciu nakładek na karty
do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

 

1. Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych
w alfabecie Braille’a.

2. Zamiar głosowania przy użyciu nakładek należy zgłosić do dnia
26 września 2011 r.

 

Wnioski w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa oraz zgłoszenia do głosowania korespondencyjnego i głosowania przy użyciu nakładek -  przyjmowane są w Urzędzie Gminy
w Rościszewie ul. Armii Krajowej 1 w pokoju nr 2
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu

 

Wszelkie Informacje dotyczące wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października – wyborcy niepełnosprawni mogą uzyskać w Urzędzie Gminy w Rościszewie, pokój Nr 2, tel. 24 276-40-76 w.23

 

 

 

 

 

Informacje oraz wzory wniosków znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

www.rosciszewo.bip.org.pl w zakładce „Wybory” oraz na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: www.pkw.gov.pl

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-29 08:26:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-29 08:26:33
  • Liczba odsłon: 122
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 931464]

przewiń do góry