Rościszewo, 2011-02-07

 

 

INFORMACJA DLA OSÓB  ZAINTERESOWANYCH

PROWADZENIEM SKLEPIKU SZKOLNEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W ROŚCISZEWIE

 

 

 

   Dyrektor Zespołu, w porozumieniu z organem prowadzącym, informuje, iż istnieje możliwość składania ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego w Zespole Szkół Samorządowych w Rościszewie przy ul. Reymonta 4 w sposób następujący:

 

1. Do dnia 14 lutego (włącznie) 2011r. należy w zaklejonej kopercie dostarczyć do sekretariatu szkoły swoją ofertę – do godz. 12.00.

 

2. Koperta powinna być zaadresowana w sposób następujący:

 

 • Imię i nazwisko osoby lub osób zgłaszających ofertę wraz z adresem zamieszkania,
 • Nazwę szkoły – Zespół Szkół Samorządowych w Rościszewie, ul. Reymonta 4,
 • Dopisek – „Oferta na prowadzenie sklepiku szkolnego”.

 

3. W kopercie powinna znajdować się treść oferty zawierająca:

 • Dokładne dane osobowe osoby lub osób zgłaszających ofertę (imiona, nazwisko, dokładny adres, seria i nr dowodu, nr PESEL, NIP),
 • Zdanie określające proponowaną kwotę za wynajem lokalu szkolnego na prowadzenie sklepiku:

 

Za wynajem lokalu szkolnego na prowadzenie sklepiku w Zespole Szkół Samorządowych w Rościszewie przy ul. Reymonta 4 proponuję kwotę brutto w wysokości ……………zł (słownie:………………………………

………………………………………………..).

 • Datę oraz czytelny podpis (podpisy) osoby lub osób zgłaszających ofertę.

4. O godz. 12.30 powołana przez Dyrektora Szkoły Komisja rozstrzygnie zwycięzcę, sporządzając ze swych prac protokół, który zostanie podany do wiadomości publicznej.

 

5. UWAGA!  Wygra oferta, która zawierać będzie najwyższą kwotę opłaty za wynajem lokalu, przy czym kwota ta nie może być niższa niż 300 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………..

Wywieszono na tablicy ogłoszeń                                                                         07.02.2011 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń                                                                                     …………….

Zamieszczono na stronie internetowej www.rosciszewo.bip.org.pl                     07.02.2011 r.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-07 10:11:31
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-07 10:11:31
 • Liczba odsłon: 7710
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 931703]

przewiń do góry