Rościszewo, dnia 24.03.2010 r.

 

 

 

                                                         OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Rościszewo działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z. dnia 21 sierpnia

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.)

oraz w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) podaje do publicznej wiadomości informacje o przeprowadzeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

 

 

Lp.


 

Nazwa obrębu

Numer ewidencyjny działki

 

Powierzchnia

Numer księgi wieczystej

 

Cena wywoławcza

 

Wysokość wadium

 

 

1.

 

2.

3.

4.

 

5.


 

 

Łukomie

 

Łukomie

Łukomie

Łukomie

 

Łukomie

 

 

176

 

178

180

208/1

 

208/2

 

 

0,1600 ha

 

0,1700 ha

0,0900 ha

0,0936 ha

 

0,0746 ha

 

 

PL 1E/00006172/2

      -„-

     -„-

PL1E/00006171/5   

     -„- 

 

 

12.880,00 zł

 

14.705,00 zł

 7.065,00 zł

 8.649,00 zł

 

 5.998,00 zł 

 

 

1.288,00 zł

 

1.470,50 zł

   706,50 zł

  864,90 zł

 

  599,80 zł

 

 

Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%. Przetarg odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2010 r. o godzinie 1000 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Rościszewie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium w kasie tut. Urzędu lub na rachunek Urzędu Gminy w Rościszewie w Banku Spółdzielczym najpóżniej do dnia 22 kwietnia 2010 roku.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wpaty wadium i dowód tożsamości. Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien legitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni odpowiednio od: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez  usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terenie podanych w zawiadomieniu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 Cena nieruchomości płatna jest nie później, niż do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Koszty notarialne i sądowe sporządzonej umowy notarialnej ponosi nabywca.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przestał obowiązywać z dniem 1 stycznia 2004 roku.Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rościszewo, zatwierdzonym Uchwałą Nr. 157/XXIV/02 Rady Gminy Rościszewo z dnia 22 sierpnia 2002 roku, działki położone w Łukomiu znajdują się na terenach zakwalifikowanych pod zabudowę jednorodzinną.

Według ewidencji gruntów w skład w/w działek wchodzą tereny zabudowy rolniczej i rola.

Wskazanie granic zakupionej nieruchomości odbywa się na koszt Gminy Rościszewo.

Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela się w Urzędzie Gminy w Rościszewie – pokój nr 6.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz w sposób zwyczjowy we wszystkich sołectwach, a ponadto umieszczone na stronie internetowej tut. Urzędu oraz ogłoszono w gazecie ,,Tygodnik Płocki”.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-24 12:18:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-24 12:18:15
  • Liczba odsłon: 273
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 931789]

przewiń do góry