Rościszewo, dnia 26.11.2009 r.

 

 

 

                                                         OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Rościszewo działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z. dnia 21 sierpnia

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.)

oraz w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) podaje do publicznej wiadomości informacje o przeprowadzeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

 

 

Lp.

 

Nazwa obrębu

Numer ewidencyjny działki

 

Powierzchnia

Numer księgi wieczystej

 

Cena wywoławcza

 

Wysokość wadium

1.

 

2.

3.

4

5.

6.

 

7.

8

9.

10.

Łukomie

 

Łukomie

Łukomie

Łukomie

Łukomie

Łukomie

 

Łukomie

Łukomie

Łukomie

Pianki

175

 

176

177

178

180

208/1

 

208/2

208/4

208/5

184/1

0,1700 ha

 

0,1600 ha

0,1700 ha

0,1700 ha

0,0900 ha

0,0936 ha

 

0,0746 ha

0,1126 ha

0,1155 ha

0,1500 ha

PL 1E/00006172/2

     - „ –

     - „ –

     - „ –

      - „ –

PL1E/0000 6171/5

       - „ –

      - „ –

      - „ –

PL1E/000 17713/7

14.705,00 zł

 

12.880,00 zł

14.705,00 zł

14.705,00 zł

  7.065,00 zł

  8.649,00 zł

 

  5.998,00 zł

7.702,00 zł

  9.286,00 zł

    956,00 zł

 

 

1.470,50 zł

 

1.288,00 zł

1.470,50 zł

1.470,50 zł

   706,50 zł

  864,90 zł

 

  599,80 zł

  770,20 zł

   928,60 zł

     95,60 zł

 

 

 

 

Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%, poza działką nr. 184/1 w Piankach. Przetarg odbędzie się w dniu 08 stycznia 2010 r. o godzinie 10 00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Rościszewie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium w kasie tut. Urzędu lub na rachunek Urzędu Gminy w Rościszewie w Banku Spółdzielczym najpóżniej do dnia 05. stycznia 2010 roku.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wpaty wadium i dowód tożsamości. Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien legitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni odpowiednio od: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez   usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terenie podanych w zawiadomieniu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  Cena nieruchomości płatna jest nie później, niż do dnia zawarcia końcowego aktu notarialnego.

Koszty notarialne i sądowe sporządzonej umowy notarialnej ponosi nabywca.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przestał obowiązywać z dniem 1 stycznia 2004 roku.Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rościszewo, zatwierdzonym Uchwałą Nr. 157/XXIV/02 Rady Gminy Rościszewo z dnia 22 sierpnia 2002 roku, działki położone w Łukomiu znajdują się na terenach zakwalifikowanych pod zabudowę jednorodzinną.

Według ewidencji gruntów w skład w/w działek wchodzą tereny zabudowy rolniczej i rola.

Wskazanie granic zakupionej nieruchomości odbywa się na koszt Gminy Rościszewo.

Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela się w Urzędzie Gminy w Rościszewie – pokój nr 7.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, a ponadto umieszczone na stronie internetowej tut. Urzędu oraz ogłoszono w gazecie                   ,, Tygodnik Płocki”.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-11-27 09:27:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-27 09:32:21
  • Liczba odsłon: 368
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 931515]

przewiń do góry