Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  110/2009

Wójta Gminy Rościszewo

z dnia 16 listopada 2009 roku

 

 

 w sprawie:  wprowadzenia kodeksu etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Rościszewie oraz procedur postępowania w przypadku naruszenia zasad etyki pracownika samorządowego.

 

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

 

z a r z ą d z a m, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wprowadza się „Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy
w
Rościszewie” stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia oraz „Procedury postępowania w przypadku naruszenia zasad etyki pracownika samorządowego” stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

     Wójt

 

Jan Sugajski

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr 110/2009

Wójta Gminy Rościszewo

 z dnia 16 listopada 2009 roku

 

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

URZĘDU GMINY W ROŚCISZEWIE

 

PREAMBUŁA

 

Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków, zebranie ich
w postaci katalogu oraz poinformowanie obywateli o standardach zachowania, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników samorządowych.

 

ZASADY OGÓLNE

 

Artykuł 1

 

 1. Kodeks wyznacza zasady (standardy) postępowania pracowników samorządowych w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych, tj. pełnieniem służby publicznej.
 2. Zasady określone w niniejszym kodeksie winny być stosowane przez wszys­tkich pracowników posiadających status pracownika samorządowego,
  o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 3. Pracownicy samorządowi traktują pracę jako służbę publiczną, na
  zajmowanych stanowiskach służą państwu i społeczności lokalnej, przestrzegają porządku prawnego i wykonują powierzone zadania.
 4. Normy niniejszego Kodeksu naruszają pracownicy samorządowi, którzy wskutek postępowania, zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim, ryzykują utratę zaufania niezbędnego do wykonywania zadań publicznych.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA

 

Artykuł 2

Pracownicy samorządowi pełniący służbę publiczną zobowiązani są dbać
o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne z uwzględnieniem interesu państwa, interesu wspólnoty samorządowej oraz indywidualnego interesu obywateli.

 

W szczególności pracownicy samorządowi powinni przestrzegać i działać zgodnie
z zasadami:

¾    praworządności,

¾    bezstronności i bezinteresowności,

¾    obiektywizmu,

¾    uczciwości i rzetelności,

¾    odpowiedzialności,

¾    jawności,

¾    dbałości o dobre imię urzędu i pracowników samorządowych,

¾    godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim,

¾    uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, radnymi, podwładnymi i współpracownikami.

 

WYKONYWANIE ZADAŃ

 

Artykuł 3

 

 1. Służba publiczna opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od pracowników samorządowych poszanowania Konstytucji i prawa oraz stawiania interesu publicznego ponad interes osobisty. Obywatele oczekują od pracowników samorządowych wysokich standardów etycznych zachowań.
 2. Pracownicy samorządowi pełnią urząd w ramach prawa i działają zgodnie
  z prawem; podejmowane przez nich rozstrzygnięcia i decyzje posiadają podstawę prawną, ich treść jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, zawierają uzasadnienie oraz informację o możliwości złożenia odwołania.

 

Artykuł 4

 

 1. Pracownicy samorządowi działają bezstronnie i bezinteresownie.
 2. Pracownicy samorządowi nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których mają bezpośredni lub pośredni interes osobisty.
 3. Pracownicy samorządowi nie wykorzystują i nie pozwalają na wykorzystanie powierzonych im zasobów, kadr i mienia publicznego w celach prywatnych.
 4. Pracownicy samorządowi nie podejmują prac, ani zajęć kolidujących
  z pełnionymi obowiązkami służbowymi.
 5. Pracownicy samorządowi nie podejmują arbitralnych decyzji, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację obywateli oraz powstrzymują się od wszelkich form faworyzowania.
 6. Pracownicy samorządowi nie angażują się w działania o charakterze
  politycznym, nie ulegają wpływom i naciskom politycznym, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym.
 7. Pracownicy samorządowi pełniąc obowiązki kierują się interesem wspólnoty samorządowej i nie czerpią korzyści materialnych ani osobistych (w trakcie zatrudnienia ani po jego ustaniu) z tytułu sprawowanego urzędu, nie działają też w prywatnym interesie osób lub grup osób.

 

Artykuł 5

 

 1. Pracownicy samorządowi nie dopuszczają do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym. W sytuacji powstania konfliktu interesów dbają, aby został on rozstrzygnięty na korzyść interesu publicznego.
 2. Pracownicy samorządowi korzystają z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały im powierzone mocą odnośnych przepisów.
 3. Pracownicy samorządowi nie angażują się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu obowiązków służbowych lub wpływają negatywnie na obiektywizm podejmowanych decyzji.

 

Artykuł 6

 

 1. Pracownicy samorządowi wykonują obowiązki rzetelnie, sumiennie,
  z szacunkiem dla innych i poczuciem godności własnej.
 2. W prowadzonych sprawach równo traktują wszystkich uczestników,
  nie ulegają żadnym naciskom, nie przyjmują żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości, nie przyjmują żadnych korzyści materialnych ani osobistych.

 

Artykuł 7

 

 1. Pracownicy samorządowi ponoszą odpowiedzialność za decyzje i działania,
  nie unikając trudnych rozstrzygnięć. Zarządzając powierzonym majątkiem
  i środkami publicznymi, winni wykazywać należytą staranność i gospodarność.
 2. Pracownicy samorządowi ujawniają próby marnotrawstwa, defraudacji środków publicznych, nadużywania władzy lub korupcji odpowiednim instytucjom lub organom.
 3. Pracownicy samorządowi zgłaszają wątpliwości dotyczące celowości
  lub legalności decyzji podejmowanych w urzędzie bezpośredniemu przełożonemu lub w przypadku braku reakcji odpowiednim organom.

 

Artykuł 8

 

 1. Pracownicy samorządowi udostępniają obywatelom żądanych przez nich informacji i umożliwiają dostęp do publicznych dokumentów zgodnie
  z zasadami określonymi w ustawach. Odmowa udostępnienia informacji publicznej wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.
 2. Pracownicy samorządowi nie ujawniają informacji poufnych ani
  nie wykorzystują ich dla korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu zatrudnienia.

 

Artykuł 9

 

 1. Pracownicy samorządowi są zatrudniani, awansowani i wynagradzani
  w oparciu o przesłanki merytoryczne; kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
 2. Pracownicy samorządowi rozwijają swoje kompetencje i wiedzę zawodową, potrzebne do wykonywania obowiązków, a urząd stwarza im po temu możliwości.
 3. Pracownicy samorządowi są lojalni wobec urzędu i zwierzchników oraz gotowi do wykonywania służbowych poleceń.
 4. Pracownicy samorządowi udzielają obiektywnych, zgodnych z najlepszą wolą
  i wiedzą porad i opinii zwierzchnikom, włącznie z oceną legalności i celowości ich działań.

Artykuł 10

 

 1. W kontaktach z obywatelami pracownicy samorządowi zachowują się uprzejmie, są pomocni i udzielają odpowiedzi na skierowane do nich pytania wyczerpująco i dokładnie.
 2. Pracownicy samorządowi dbają o dobre stosunki międzyludzkie, przestrzegają zasad poprawnego zachowania, właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej, w miejscu pracy i poza nim.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA I PORZĄDKOWA

 

Artykuł 11

 

Pracownicy samorządowi za nieprzestrzeganie niniejszego kodeksu ponoszą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Artykuł 12

 

 1. Pracownicy samorządowi zobowiązani są przestrzegać przepisów Kodeksu
  i kierować się jego zasadami.
 2. Kierownicy Referatów upowszechniają zasady zawarte w Kodeksie wśród podległych im pracowników, wspólnoty samorządowej oraz mediów, celem propagowania zawartych w nim wartości i zasad.

 

 

 


Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 110/2009

Wójta Gminy Rościszewo

z dnia 16 listopada 2009 roku

 

PROCEDURA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU NARUSZENIA ZASAD ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

 

§ 1

        W przypadkach naruszenia zasad etyki przez pracownika samorządowego interesant ma prawo:

1. Złożyć skargę lub zgłosić problem Wójtowi Gminy. Sposób składania skarg
i wniosków przewiduje Kodeks Postępowania  Administracyjnego oraz procedura obowiązująca w Urzędzie.

2.   Wyrazić opinię o pracy urzędników za pośrednictwem ankiet wyłożonych
w pokoju nr 5 (Sala Informacyjna). Ankiety są analizowane przez Wójta Gminy i Sekretarza Gminy. Z treścią ankiety zapoznaje się pracownik, którego opinia dotyczy oraz jego bezpośredni przełożony.

 

§ 2

        Przełożony pracownika a także każdy inny pracownik Urzędu, który powziął  wiadomość o naruszeniu zasad, bezzwłocznie powiadamia o tym fakcie przełożonych – zgodnie z drogą służbową.

§ 3

Wójt Gminy celem wyjaśnienia sprawy zleca przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Komisji Etyki wyłonionej przez ogół pracowników.

§ 4

Komisja Etyki po przeprowadzeniu postępowania przedkłada Wójtowi wnioski:
- o nie stwierdzeniu nieprawidłowości lub stwierdzonych nieprawidłowościach.
W tym drugim przypadku wniosek zawiera szczegółowe uzasadnienie wraz
z projektem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

§ 5

Wójt Gminy po wysłuchaniu Komisji Etyki umożliwia pracownikowi wobec którego toczy się postępowanie złożenie wyjaśnień.

 

§ 6

Sankcją za nieprzestrzeganie postanowień kodeksu jest odpowiedzialność porządkowa lub dyscyplinarna.

 

§ 7

Procedura postępowania w przypadku naruszenia  zasad etyki  pracowników samorządowych wchodzi w życie z dniem podjęcia zarządzenia.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-11-24 14:11:23
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-24 14:11:23
 • Liczba odsłon: 155
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 931744]

przewiń do góry