OGŁOSZENIE O KONKURSIE

WÓJT GMINY ROŚCISZEWO

 ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH w Rościszewie

Ul. Reymonta 4  09-204 ROŚCISZEWO

I.                   Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1.      Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym;

2.      Ukończyła studia wyższe magisterskie lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole;

3.      Ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie
z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

4.      Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

5.      W okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły uzyskała co najmniej dobra ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywna ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienie w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywna ocenę dorobku zawodowego;

6.      Posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7.      Nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 674
z późn.zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

8.      Nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne;

9.      Nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 z późn.zm)

(z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U.nr 89, poz. 826 z późn.zm.)

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację
o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej
- w przypadku nauczyciela akademickiego;

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;

4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;

7) zaświadczenie lekarskie (ważne 3 miesiące od daty wydania do dnia złożenia swojej oferty)o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym ( od lekarz medycyny pracy)

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112
i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611);

11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

12) Oświadczenie, że kandydat na dyrektora szkoły urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 roku, złożył Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty oświadczenie lustracyjne – zgodnie
z art.7 ust.1 i 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.z 2007 r. Nr 63, poz. 425 ze zm.)

 

Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane ; w przypadku składania kserokopii dokumentów winny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

III. Oferty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem KONKURS NA DYRKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W  ROŚCISZEWIE”, w Sekretariacie Urzędu Gminy
w Rościszewie ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo - w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie.

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Rościszewo.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-07-14 08:13:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-14 08:13:36
  • Liczba odsłon: 489
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 931533]

przewiń do góry