URZĄD GMINY W ROŚCISZEWIE

Ul. Armii Krajowej 1

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy:

 

Referent ds. ewidencji ludności

 

1.     Wymagania niezbędne:

 

a)      wykształcenie wyższe (preferowany kierunek: administracja),

b)      doświadczenie zawodowe (co najmniej 3 letni staż pracy)

c)      dobra znajomość obsługi komputera,

d)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

e)      niekaralność za przestępstwa umyślne,

f)       obywatelstwo polskie,

g)      ukończony 18 rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie
 z pełni praw publicznych.

 

2.     Wymagania dodatkowe:

 

a)      znajomość przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz kodeksu postępowania administracyjnego,

b)      komunikatywność,

c)      umiejętność pracy w zespole,

d)     wysoka kultura osobista.

 

3.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Stała weryfikacja dokumentacji archiwalnej i źródłowej.
 2. Rejestracja w zbiorze stałych mieszkańców danych ewidencyjnych.
 3. Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych dotyczących pobytu czasowego i stałego
  w tym:

- przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych pobytu czasowego cudzoziemców,

- wykonywanie opracowań zbiorczych dotyczących pobytu czasowego,

- wykonywanie zadań z zakresu statystyki publicznej pobytu czasowego.

4.   Udostępnianie danych liczbowych o mieszkańcach gminy wg ustalonych kryteriów,

5.   Współpraca w zakresie weryfikacji zbioru meldunkowego z terenowym i centralnym bankiem danych,

6.   Stała aktualizacja rejestru wyborców.

7.   Pełna obsługa systemu informatycznego ewidencji mieszkańców wg wymagań PESEL.

Szczegółowy zakres czynności określony zostanie po podjęciu pracy.

 

4.     Wymagane dokumenty:

 

a)      list motywacyjny,

b)      życiorys (CV),

c)      kwestionariusz osobowy,

d)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

e)      kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów
i szkoleń,

f)       kserokopie świadectw pracy,

g)      oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie
na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze,

h)      oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,

i)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych
w dokumentach składanych w związku z naborem, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

 

Dokumenty aplikacyjne można składać: osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy
w Rościszewie lub listem poleconym na adres: Urząd Gminy  ul. Armii Krajowej 1,
09-204 Rościszewo w terminie do dnia - 2 marca 2009 roku.

 

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą tylko po umieszczeniu ogłoszenia
o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze, wyłącznie w formie pisemnej
w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym nadawcy oraz z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze: referent ds. ewidencji ludności”.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą będą one uznane za złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Urzędu w czasie oznaczonym w ogłoszeniu o naborze. Dokumenty kandydatów, które zostaną doręczone po wyznaczonym terminie nie będą otwierane i zostaną odesłane
na adres zwrotny.

 

Dokumenty składane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą brane pod uwagę.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.rosciszewo.bip.org.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

 

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

WÓJT

Jan Sugajski

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-18 13:01:19
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-18 13:01:19
 • Liczba odsłon: 1371
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 934835]

przewiń do góry