OGŁOSZENIE

w sprawie OTWARTEO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH określonych w uchwale 107/XXIII/08. Rady Gminy Rościszewo z dnia

28 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rościszewo z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

 

Wójt Gminy Rościszewo

 

Na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2003 r. Nr96 poz.873 ze zmianami).

 

Zaprasza

 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych.

 

Rodzaj zadania

 

Upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Rościszewo w wieku szkolnym

Poprzez:

a)      prowadzenie zajęć w następujących dziedzinach: piłka nożna, tenis stołowy, biegi przełajowe, lekkoatletyka, siatkówka i inne,

b)      organizowanie masowych imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, olimpiad oraz innych imprez o podobnym charakterze,

c)      wspieranie udziału sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu ponadgminnym,

d)     organizowanie innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców gm. Rościszewo ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży

 

W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastąpi w trybie dotacji wykonania zadania.

 

I.                   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w  2009 r.

 

1.      Na realizację zadań w roku 2009 planuje się przeznaczyć kwoty jako dotacje celowe z budżetu na wspieranie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych.

* Zadanie – upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży gminy Rosciszewo- 40.000 zł.

 

2.  Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że:

1)      zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają pozytywnej opinii Komisji Konkursowej i akceptacji Wójta lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

2)      Zadanie zostało przerwane lub wzbogacone.

 

II.        Zasady przyznawania dotacji/zlecenia wykonania zadania.

 

1.  Zlecenia zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz U z 2003roku Nr 96 poz. 873).

2. Zasady przyznawania dotacji zostaną określone w umowie zawartej zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i polityki społecznej z dnia 29 października 2003r.

3.  Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

4.      Wójt Gminy Rościszewo może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

5.      Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Gminą Rościszewo.

 

III.             Termin i warunki realizacji zadania

 

1.  Zadanie powinno być realizowane w 2009 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w umowach.

2.      Zadanie winno być realizowane z największą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

3.      Zadanie winno być realizowane dla jak największej liczby mieszkańców Gminy Rościszewo.

 

IV.      Termin i tryb składania ofert

 

1.      W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(Dz U z 2003roku Nr 96 poz. 873).

2.      Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają pisemne oferty realizacji zadania (odrębnie na każde zadanie) wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i polityki socjalnej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania wykonania tego zadania (Dz. U. Z 2005 roku Nr 264 poz.2207).

3.      Oferta powinna zawierać w szczególności:

1)      szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

2)      termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

3)      kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

4)      informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

5)      informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł

6)      deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

4.      Oferty muszą być podpisane i opieczętowane.

5.      Do oferty należy dołączyć:

1)      aktualny wypis lub odpis z właściwego rejestru,

2)      aktualny statut (potwierdzony przez organ rejestrowy).

3)      Kserokopia protokółu z ostatniego walnego zebrania wraz z listą obecności i zawierające sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok

4)      Pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji (niezbędne są w przypadku, gdy umowę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z wpisem do rejestru organizacji)

5)      Pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o nie prowadzeniu przeciwko podmiotowi ubiegającemu się o udzielenie dotacji egzekucji na podstawie przepisów prawa cywilnego.

WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU, BĘDĄCE KOPIAMI ORYGINALNYCH DOKUMENTÓW WYMAGAJĄ POŚWIADCZENIA ICH NA KAŻDEJ STRONIE ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM PODPISANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ

6. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Rosciszewie ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo w zamkniętych kopertach, opatrzonym napisem ,,Konkurs” oraz nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego)- osobiście lub drogą pocztową w terminie do dnia 10 marca  2009    (decyduje data wpływu).

7.  Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać z sekretariatu Urzędu Gminy w Rościszewie

8. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

V.        Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofert.

 

1.      Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 15 dni od upływu terminu na składanie ofert.

2.      Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Rościszewo

3.      Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

1)      wartość merytoryczną projektu – zasadność jego realizacji w odniesieniu do obowiązkowych zadań gminy, zakres rzeczowy adresatów i zgodność z niniejszym ogłoszeniem

2)      ocenę możliwości realizacji zadania, w tym posiadanie zasobów kadrowych i rzeczowych

3)      ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów (rodzaj i celowość planowanych kosztów)

4)      wysokość wkładu własnych środków finansowych oraz oczekiwanej od Gminy dotacji

5)      doświadczenie oferenta w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena dotychczasowej współpracy z Gminą Rościszewo (analiza wykonania zadań realizowanych przez podmiot w okresie poprzednim z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji)

6)      współpracę z innymi podmiotami podczas realizacji zadania.

4.      Komisja przedstawia własną propozycję wysokości dotacji na realizację poszczególnych projektów.

5.      Protokół z posiedzenia Komisji wraz z propozycją w kolejności realizacji wniosku i maksymalnej wysokości dotacji jest przekazywany do Wójta Gminy Rościszewo, który podejmuje ostateczną decyzję

 

VI.      Zestawienie wysokości środków na realizację zadań w roku 2009;

*Zadanie nr I – upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Rościszewo –40.000 zł

VII.     Postanowienia końcowe.

 

1.      Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. Informacji, o tym, że zadanie dotowane jest przez Gminę Rościszewo.

2.      Dotowany podmiot zobowiązany będzie do:

1)      wyodrębniania rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania

2)      wyodrębniania w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy

3)      dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy w Rościszewie oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej

4)      kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym

3.      Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu rosciszewo.bip.tc.pl

 

Wójt Gminy Rościszewo zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub w części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

 

Rościszewo, 2009.02.04

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-06 08:59:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-06 08:59:24
  • Liczba odsłon: 194
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 931821]

przewiń do góry