URZĄD GMINY W ROŚCISZEWIE

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy:

 

Referent ds. pozyskiwania funduszy unijnych i ochrony środowiska
Wymagania niezbędne:

 •   wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: zarządzanie funduszami unijnymi, inżynieria środowiska, ekonomia),
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne,
 • obywatelstwo polskie,

 • ukończony 18 rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych.


Wymagania dodatkowe:

 • wiedza i doświadczenie zawodowe związane z pozyskiwaniem środków unijnych (dodatkowy atut to udokumentowana i potwierdzona skuteczność wcześniej składanych wniosków).
 •   doświadczenie zawodowe związane z ochroną środowiska,
 •    komunikatywność,
 •    umiejętność pracy w zespole,
 •   wysoka kultura osobista.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie stałego monitoringu funduszy Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych i wyszukiwanie możliwości pozyskania środków na realizację projektów, mających na celu rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Rościszewo..
 2. Przygotowanie i weryfikacja, opracowywanie dokumentów aplikacyjnych projektów, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z funduszy unijnych.
 3. Stała współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu na etapie przygotowań - opracowań, analiz i studiów niezbędnych do proponowanych projektów.
 4. Administrowanie wnioskiem złożonym o dofinansowanie z funduszy europejskich
  na etapie ubiegania się o środki i na etapie jego realizacji.
 5. Przygotowywanie i składanie wyznaczonemu organowi nadzorującemu - sprawozdań i raportów z realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.
 6. Bieżące monitorowanie zmian w przepisach proceduralnych związanych z  realizacją projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.
 7. Prowadzenie spraw dotyczących ochrony środowiska, w tym:

- prowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,

- przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach usuwania drzew i krzewów,

- utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy
 

Szczegółowy zakres czynności określony zostanie po podjęciu pracy.

 

 

Wymagane dokumenty:

 •   list motywacyjny,
 •   życiorys (CV),
 •   kwestionariusz osobowy,
 •   kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 •   kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów

i szkoleń,

 •   kserokopie świadectw pracy,

 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie

na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze,

 • oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,

 •   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych

w dokumentach składanych w związku z naborem, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

 

Dokumenty aplikacyjne można składać: osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy
w Rościszewie lub listem poleconym na adres: Urząd Gminy   ul. Armii Krajowej 1,
09-204 Rościszewo w terminie do dnia 26 listopada 2008 roku.

 

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą tylko po umieszczeniu ogłoszenia
o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze, wyłącznie w formie pisemnej
w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym nadawcy oraz z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze: referent ds. pozyskiwania funduszy unijnych i ochrony środowiska   w Urzędzie Gminy w Rościszewie”.  

W przypadku przesłania dokumentów pocztą będą one uznane za złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Urzędu w czasie oznaczonym w ogłoszeniu o naborze. Dokumenty kandydatów, które zostaną doręczone po wyznaczonym terminie nie będą otwierane i zostaną odesłane
na adres zwrotny.

 

Dokumenty składane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą brane pod uwagę.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.rosciszewo.bip.org.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

 

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Wójt

Jan Sugajski

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-11-13 07:08:30
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-13 18:19:03
 • Liczba odsłon: 694
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 934644]

przewiń do góry