Zarządzenie Nr 75/08

Wójta Gminy Rościszewo

z dnia 3 listopada 2008r.

 

 

W sprawie wymagań jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie:

- prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

I Przedsiębiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami winien:

 1. posiadać umowę ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt o przyjmowaniu wyłapanych przez niego zwierzat do schroniska,
 2. posiadać niezbedny sprzęt do wyłapywania zwierząt, nie stwarzajacy zagrożenia dla ich życia i zdrowia i nie zadający im cierpienia,
 3. zatrudniac przeszkolonych pracowników w zakresie postępowania ze zwierzętami,
 4. posiadać środek transportu umozliwiajacy higienę w czasie transportu i ochronę zwierząt przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi – zapewnienie odpowiedniej temperatury, wentylacji, przestrzeni, zabezpieczony przed niekontrolowanym wydostaniem się zwierząt, podłoga pojazdu używanego do transportu powinna mieć odpowiednią nawierzchnię zapewniającą przyczepność kończyn,
 5. zapewnić opiekę weterynaryjną w przypadku pochwycenia zwierzęcia okaleczonego lub chorego,
 6. zapewnić całodobową dyspozycyjność wykonywania usług.
 7. organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą zapewniać bezdomnym zwierzętom opiekę i w tym celu prowadzić schroniska dla zwierząt, w porozumieniu z właściwymi organami samorzadu terytorialnego zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie zwierząt.

II.Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt winien posiadać:

1)      tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wyposażoną w obiekty budowlane odpowiednie do zakresu planowanej działalności, w tym:

a)      klatki i boksy oraz wybiegi dla zwierząt, w tym klatki i boksy zapewniające separację zwierząt wykazujących wobec siebie cechy agresywności,

b)      pomieszczenia do przetrzymywania karmy oraz pomieszczenia do składowania środków   dezynfekcyjnych,

c)      pomieszczenie do badania zwierząt,

d)      wyodrębnione pomieszczenia przeznaczone na kwarantannę dla zwierząt przyjmowanych do schroniska,

e)      odrębne pomieszczenia dla zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę,

f)        wyodrębnione pomieszczenie do wykonywania zabiegów weterynaryjnych i eutanazji. Pomieszczenie powinno być wyposażone w narzędzia chirurgiczne i lodówkę przeznaczoną do przechowywania szczepionek.

Schronisko dla zwierząt powinno być zlokalizowane w miejscach oddalonych co najmniej o 300 m. od siedzib ludzkich, innych miejsc przebywania zwierząt, rzeżni i ubojni oraz obiektów budowlanych przetwórstwa rolno – spożywczego, zakładów utylizacyjnych i wytwórni pasz co najmniej o 50m. Schronisko nie może powodować uciążliwości dla mieszkańców, schronisko musi być ogrodzone w taki sposób aby zwierzęta nie mogły wydostać się na zewnątrz.

2)      doprowadzoną bieżącą wodę i kanalizację do schroniska (w przypadku odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – ścieki muszą być należycie oczyszczone. Na odprowadzanie ścieków niezbędne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

3)      urządzenia do łapania zwierząt, urządzenia do załadunku i wyładunku zwierząt,

4)      przeszkolonych pracowników w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz zapewnionego lekarza weterynarii i pielęgniarza,

5)      odpowiednie pojazdy do przewozu karmy zwierząt i urządzenia do doraźnego     przetrzymywania zwierząt padłych (chłodnie),

6)      umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

7)      zapewnić całodobową dyspozycyjność wykonywania usług.

2. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych winien posiadać:

1)      grzebowisko lub spalarnię zwłok zwierzęcych oraz tytuł prawny do dysponowania nieruchomością zabudowaną, zlokalizowaną zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed zlokalizowaniem grzebowiska należy zbadać następujące zagadnienia charakteryzujące środowisko przyrodnicze

a)      grunty do głębokości pierwszego poziomu wody gruntowej, lecz nie płyciej, niż 2,5 m. od powierzchni terenu, określając ich rodzaj, strukturę, zawilgocenie, zawartość węglanu wapnia oraz stopień kwasowości wyniki badań powinny być omówione,

b)      stosunki wodne obejmujące rozeznanie odnośnie głębokości i zmienności poziomu wód gruntowych oraz kierunku ich spływu.

Teren pod grzebowisko powinien być zlokalizowany w oparciu o dogodne warunki geologiczne, w sposób wykluczający możliwość wywierania szkodliwego wpływu na otoczenie, w izolacji od zabudowań, w pobliżu miejscowej sieci komunikacyjnej. Odległość grzebowiska od zabudowań mieszkalnych, od zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności, oraz studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych, powinna wynosić co najmniej 150 m odległość ta może być zmniejszona do 50 m pod warunkiem, że teren w granicach od 50 do 150 m odległości od grzebowiska posiada sieć wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci podłączone. Odległość od granicy grzebowiska ujęć wody o charakterze zbiorników wodnych, służących jako źródła zaopatrzenia sieci wodociągowej w wodę do picia i potrzeb gospodarczych, nie może być mniejsza niż 500 m.

Teren grzebowiska powinien znajdować się w miarę możliwości na wniesieniu i nie podlegać zalewom oraz posiadać ukształtowanie umożliwiające łatwy spływ wód deszczowych.

Na terenie grzebowiska zwierciadło wody gruntowej powinno znajdować się na głębokości nie wyższej niż 2,5 m poniżej powierzchni terenu, przy czym nie może być ono nachylone ku zabudowaniom lub ku zbiornikom albo innym ujęciom wody służącym za źródło zaopatrzenia w wodę do picia i potrzeb gospodarczych (sieć wodociągowa lub studnie). Grunt grzebowiska powinien być możliwie przepuszczalny. Grzebanie zwierząt powinno być dostatecznie głębokie, a warstwa ziemi nad nimi powinna wynosić co najmniej 150 cm. Przed zagrzebaniem zwierzęta powinny być posypane środkiem dezynfekującym.

Spalarnia lub współspalarnia zwłok zwierzęcych musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2003 roku Nr 8, poz. 104) oraz norm Unii Europejskiej (dyrektywa 2000/76/WE, rozporządzenie /WE/ Nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady), a w szczególności:

a)      uzyskać pozytywną opinię Głównego Inspektora Sanitarnego lub jednostkę przez niego wyznaczoną,

b)      muszą być zaprojektowane, wyposażone, zabudowane i eksploatowane w taki sposób, aby zagwarantować odpowiednią temperaturę spalania oraz wyposażyć w komputerowy lub graficzny system do ciągłej rejestracji podstawowych parametrów procesu,

c)      instalacje lub urządzenia do termicznego przekształcania odpadów muszą być wyposażone w przynajmniej jeden palnik pomocniczy, wyłączający się automatycznie w celu stałego utrzymywania wymaganej temperatury procesu oraz wspomagania jego rozruchu i zatrzymywania,

d)      urządzenia techniczne do odprowadzania gazów spalinowych, gwarantujące dotrzymanie norm emisyjnych,

e)      urządzenia techniczne do ochrony gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

f)        urządzenia techniczne do gromadzenia suchych pozostałości poprocesowych,

Działalność powinna być zgodna nie tylko z w/w przepisami, ale również z prawem miejscowym w tym zakresie.

2)      Środki techniczne (pojazd, urządzenia, itp.) odpowiednie, w ilości i jakości, do zakresu planowanej działalności, spełniająca wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych, weterynaryjnych i ochrony środowiska,

3)      wydzielone pomieszczenie (z urządzeniami chłodniczymi) do tymczasowego przetrzymywania padłych zwierząt oraz urządzenia do dezynfekcji.

 

Zarządzenie wchodzi z dniem ogłoszenia.

 

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronach internetowych i przez wywieszenie na tablicach Urzędu Gminy przed dniem wejścia w życie.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-11-06 08:27:12
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-06 12:30:59
 • Liczba odsłon: 250
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 934124]

przewiń do góry