ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

 Usługi integracji społecznej

 

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina ROŚCISZEWO uzyskała dotację
w wysokości 232.590,18 PLN, część tej dotacji przeznacza na realizację niżej określonych usług.

1.      ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Rościszewo , (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

 

2.      SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Rościszewie ul. Armii Krajowej 1, dnia 29.07.2008 r. o godzinie  10 00.

 

3.      PROCEDURA

Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl . Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

 

4.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

WARIANTY

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Organizacja działań w zakresie alternatywnych form wychowania przedszkolnego służących wyrównywaniu szans życiowych i edukacyjnych dla dzieci z terenu gminy Rościszewo.

W ramach działań polegających na organizacji opieki przedszkolnej w formule „Małego Przedszkola” przewiduje się włączenie konsultacji i warsztatów: logopedycznych, psychologicznych, pedagogicznych, oraz  poradnictwo dla rodziców.

 

                   Na realizację usługi przeznacza się kwotę: 68.040,00 zł

       Termin wykonania zamówienia: od 01.09.2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

 

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

 

Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba godzin pracy przedszkola jak również liczba korzystających z usług opisanych powyżej.

 

5.      UPRAWNIENI USŁUGODAWCY

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:

1.      Organizacje pozarządowe (NGOs)

2.      Organizacje kościelne

3.      Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,

4.      Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze

5.      Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne,

 

6.      KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ

 

1.      Zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług

2.  Zapewnienie bazy lokalowej, miejsca do realizacji działań,

3. Zaangażowanie osób z odpowiednimi kwalifikacjami i specjalistycznym

    przygotowaniem do prowadzenia zajęć, konsultacji i  warsztatów,

4. Przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć

 

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia :

 

·         tytuł prawny do lokalu

·         program realizacji zajęć

·         dokumenty potwierdzające kwalifikacje

 

 

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. spodziewanych rezultatów oferowanych usług, sposobu monitorowania ich osiągnięcia, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

 

7.      PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT

 

SKŁADANIE OFERT

a)      Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty w Sekretariacie  Urzędu Gminy w Rościszewie ul. ArmiiKrajowej 1, 09-204 Rościszewie w terminie do 18.08.2008 r.

b)      Oferta winna być ważna przez co najmniej [30] dni od daty określonej w pkt. a)

c)      Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„Oferta na świadczenie usług dla rodzin z dziećmi - „Wychowanie przedszkolne”, ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.

 

OCENA OFERT

1.      Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywać się będzie w 3 etapach:

a.       Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6

b.      Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert). Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.

c.       Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne),

2.      Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu tygodnia od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.

3.      Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.

4.      Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.

 

8.      KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są
o skontaktowanie się z .Romaną Hoffman – Sekretarzem Gminy,  pokój nr 2, Tel. (024) 276-40-76,  fax: (024) 276-40-01, e-mail: ugrosciszewo@interia.pl

 

9.      ZAŁĄCZNIKI

1.      Formularz oferty

2.      Wzór mowy

3.      Wzór_sprawozdania

 

Wójt Gminy

 

Jan Sugajski 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Artur Topolewski,tel:(24)2764011
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-07-25 14:53:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-10 12:53:51
  • Liczba odsłon: 1581
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 934764]

przewiń do góry