Zarządzenie nr 36 /07

Wójta Gminy Rościszewo

  z dnia   30.11.2007 roku 

 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru kandydatów

na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Rościszewie.

 

 

 

Na podstawie art.3a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się „ Regulamin naboru   kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rościszewie” w brzmieniu wskazanym w załączniku do zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rościszewo.
Załącznik do zarządzenia   nr 36/07

Wójta Gminy Rościszewo

z dnia 30.11. 2007 roku

 

Regulamin naboru   kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze,
w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy
w Rościszewie.

 

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

1.    Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzędnicze,
w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie   Gminy w Rościszewie,
w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy.

2.    Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze określa ustawa z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst  jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami)

3.     Szczegółowe zasady procesu rekrutacji i pracy Komisji rekrutacyjnej
– z zastrzeżeniem § 2 określa „ Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy
w Rościszewie”.

 

§ 2

 

1.    Procedurze naboru określonej niniejszymi postanowieniami nie podlegają:

a)       przeniesienia pracowników na inne stanowiska wewnątrz urzędu, w tym również wynikające ze zmian organizacyjnych   i awanse,  

b)      pracownicy zatrudniani na zastępstwo (z tytułu choroby,   urlopów:   macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych),

c)      pracownicy zatrudniani w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, przygotowania zawodowego oraz stażystów których formy zatrudniania reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001 – z późn. zmianami.)

d)      pracownicy zatrudniani na stanowiskach pomocniczych i   obsługi.

 

  Rozdział 2

PODJĘCIE    DECYZJI O   ROZPOCZĘCIU PROCEDURY REKRUTACYJNEJ

NA WOLNE STANOWISKO   URZĘDNICZE

 

§ 3

 

1.    Decyzję o rozpoczęciu procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rościszewie podejmuje Wójt Gminy Rościszewo, w oparciu o informacje przekazane przez Kierowników Referatów w formie wniosku.

2.    Wniosek wraz z opisem stanowiska urzędniczego na które organizowany jest nabór oraz zakres odpowiedzialności i uprawnień na tym stanowisku przygotowują:

a)   Kierownik Referatu w uzgodnieniu z Wójtem Gminy - na stanowisko
w referacie,

b)   Sekretarz Gminy w uzgodnieniu z Wójtem Gminy - na stanowisko kierownicze lub stanowisko samodzielne.   

3.    Wniosek o którym mowa w ust. 2 Kierownik Referatu powinien przekazać co najmniej z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu danej komórki organizacyjnej urzędu.

4.    Opis stanowiska pracy o którym mowa w ust. 2 zawiera:

a)      Dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków obciążających zajmującego je pracownika,

b)      Określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności
i predyspozycji wobec osób które będą je zajmować,

c)      Określenie uprawnień służących do wykonywania zadań,

d)      Określenie odpowiedzialności,

e)      Inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy.

 

 

Rozdział 3

POWOŁANIE    KOMISJI    REKRUTACYJNEJ

 

§ 4

 

1.    Komisję Rekrutacyjną – zwaną dalej „Komisją” powołuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia, które określa:

a)         stanowisko urzędnicze, na które prowadzony jest nabór,

b)      skład komisji ze wskazaniem funkcji poszczególnych członków.

2.       W skład Komisji mogą wchodzić:

a)       Wójt Gminy

b)      Sekretarz Gminy

c)      Kierownik Referatu w którym zatrudniony będzie kandydat,

d)      Pracownik do spraw kadr,

e)      Inne osoby wskazane przez Wójta, posiadające odpowiednie przygotowanie merytoryczne mające znaczenie dla właściwej oceny kandydata.

3.     W skład Komisji nie może wchodzić małżonek oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia, do osoby która złożyła ofertę.

4.     Jeżeli wystąpi przypadek o którym mowa w ust. 3, członek komisji rekrutacyjnej zostaje wyłączony z prac komisji, a Wójt zarządzeniem uzupełnia skład komisji.  

5.     Do skuteczności czynności podejmowanych przez Komisję wymagana jest obecność co najmniej 3 członków.

6.     Prace komisji odbywają się na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego. Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania i działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

 

 
Rozdział 4

ETAPY NABORU

 

§ 5

 

1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

2. Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych.

3. Wstępna selekcja kandydatów – analiza złożonych dokumentów aplikacyjnych.

4. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.

5. Selekcja końcowa kandydatów - rozmowa kwalifikacyjna.

6. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze.

7. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.

8. Ogłoszenie wyników naboru.

 

Rozdział 5

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

§ 6

 

1.    Decyzję o ogłoszeniu naboru kandydatów na wolne stanowisko, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze podejmuje Wójt Gminy.

2.    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:

a) nazwę i adres jednostki,

b) określenie stanowiska urzędniczego,

c) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie
z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe,

d) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,

e) wskazanie wymaganych dokumentów,

f) określenie terminu i miejsca składania dokumentów,

3.     Ogłoszenie umieszcza się obowiązkowo na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rościszewo oraz na tablicy informacyjnej wewnątrz budynku administracyjnego.

4.     Termin do składania dokumentów określonych w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 14 dni kalendarzowych od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie, a dzień ogłoszenia nie liczy się do tego terminu.

 

Rozdział 6

PRZYJMOWANIE   DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

 

§ 7

 

1.    Po ogłoszeniu umieszczonym w BIP i na tablicy ogłoszeń urzędu gminy następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym.

2.    Na dokumenty aplikacyjne składają się:

a)       list motywacyjny,

b)      życiorys (Curriculum Vitae),

c)      kwestionariusz osobowy

d)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

e)      kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów
i szkoleń.

f)       kserokopie świadectw pracy,

g)      oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze.

h)      oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.

i)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach   składanych w związku z naborem, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r   Nr 101 poz. 926 – z późn. zm

3.    Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą tylko po umieszczeniu ogłoszenia
o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze wyłącznie w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z podanym   imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym nadawcy oraz dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze (nazwa stanowiska) w Urzędzie Gminy w Rościszewie”.

4.    Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną i poza terminem określonym w ogłoszeniu o naborze.

5.    W przypadku przesłania dokumentów pocztą, będą one uznane za złożone w terminie jeżeli wpłyną do Urzędu Gminy w czasie oznaczonym w ogłoszeniu o naborze. Dokumenty kandydatów, które zostaną doręczone po wyznaczonym terminie, nie będą otwierane i zostaną odesłane na adres zwrotny.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Artur Topolewski,tel:(24)2764011
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-07-14 13:21:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Artur Topolewski,tel:(24)2764011
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-14 13:39:30
  • Liczba odsłon: 263
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 931510]

przewiń do góry