URZĄD GMINY w ROŚCISZEWIE

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy:

 

 

Referent ds. budownictwa

 

 

1.      Wymagania niezbędne:

a)       wykształcenie wyższe: budownictwo lub geodezja,

b)       znajomość obsługi komputera,

c)       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

d)       niekaralność za przestępstwa umyślne,

e)       obywatelstwo polskie,

f)         ukończony 18 rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie
z pełni praw publicznych.

 

2.      Wymagania dodatkowe:

a)       umiejętność swobodnego poruszania się w przepisach prawa budowlanego
i administracyjnego,

b)       samodzielność i operatywność.

 

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)       prowadzenie spraw z zakresu budownictwa

-   przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy,

- przygotowywanie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego

- prowadzenie rejestru wydanych   decyzji

b)       realizacja projektów wspartych Funduszami Europejskimi, pożyczkami preferencyjnymi i innego rodzaju dofinansowaniem:

- przygotowanie danych niezbędnych do opracowania wniosków,

- przygotowanie i składanie wniosków,

- wykonywanie sprawozdawczości i rozliczeń,

- w odniesieniu do pożyczek przygotowywanie wniosków o umorzenie spłat,

c)       realizacja planów inwestycyjnych i wymogów związanych z zamówieniami publicznymi,

d)       rozliczanie środków finansowych poszczególnych inwestycji oraz sprawozdań rzeczowo–finansowych w ramach zadań prowadzonych przez referat

e)       przygotowanie projektów umów i porozumień oraz nadzór nad ich realizacją,

 

Szczegółowy zakres czynności określony zostanie po podjęciu pracy.

 

4.      Wymagane dokumenty:

a)       list motywacyjny,

b)       życiorys (CV),

c)       kwestionariusz osobowy,

d)       kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

e)       kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów
i szkoleń,

f)         kserokopie świadectw pracy,

g)       oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie
na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze,

h)       oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,

i)         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych
w dokumentach składanych w związku z naborem, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

 

Dokumenty aplikacyjne można składać: osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy
w Rościszewie lub listem poleconym na adres: Urząd Gminy   ul. Armii Krajowej 1,
09-204 Rościszewo w terminie do dnia 30 lipca 2008 roku.

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą tylko po umieszczeniu ogłoszenia
o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze, wyłącznie w formie pisemnej
w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym nadawcy oraz z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze: referent ds. budownictwa
w Urzędzie Gminy w Rościszewie”.  

W przypadku przesłania dokumentów pocztą będą one uznane za złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Urzędu w czasie oznaczonym w ogłoszeniu o naborze. Dokumenty kandydatów, które zostaną doręczone po wyznaczonym terminie nie będą otwierane i zostaną odesłane
na adres zwrotny.

 

Dokumenty składane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą brane pod uwagę.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.rosciszewo.bip.org.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

 

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

 

 

Rościszewo, 11.07.2008 r.

 

Regulamin naboru

Zarządzenie nr 57 /08 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko pracy oraz powołania „Komisji Rekrutacyjnej”.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Artur Topolewski,tel:(24)2764011
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-07-14 12:57:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Artur Topolewski,tel:(24)2764011
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-14 13:38:18
  • Liczba odsłon: 637
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 935108]

przewiń do góry