Pobór
 

1.Pobór na terenie województwa ogłasza Wojewoda Mazowiecki za pomocą obwieszczeń o poborze. W obwieszczeniu o poborze zamieszcza się :
- podstawę prawną przeprowadzenia poboru
- kategorie osób podlegających poborowi
- miejsce i termin stawienia się do poboru
- dokumenty i fotografie, które powinny być przedstawione przez poborowych właściwym komisjom oraz dla potrzeb ewidencji wojskowej
- pouczenie o sposobie dopełnienia obowiązku stawienia się do poboru w razie zmiany miejsca zamieszkania
- informację o środkach egzekucji administracyjnej i sankcjach karnych za niedopełnienie obowiązku stawienia się do poboru lub przedstawienia odpowiednich dokumentów oraz za odmowę poddania się badaniom lekarskim


2. Pobór ogłasza się nie później niż na 14 dni przed jego rozpoczęciem. Obwieszczenia wywiesza się w dniu ogłoszenia poboru w miejscach najbardziej uczęszczanych i widocznych.


3. Wójt wzywa poborowych do zgłoszenia się do poboru również za pomocą wezwań imiennych, wezwanie należy poborowemu doręczyć co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawienia się do poboru.

4. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia poborowego, podlegającego poborowi, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

5. Poborowy zgłaszający się do poboru :
1/ po raz pierwszy - przedstawia powiatowej komisji lekarskiej:
a) dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
b) posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień stawienia się do poboru
c) w przypadku małoletniego ochotnika - oświadczenie rodziców (opiekunów) o niezgłoszeniu sprzeciwu co do odbycia przez niego służby wojskowej.

2/ przed komisją lekarską kolejny raz – przedstawia tej komisji dowód osobisty i książeczkę wojskową oraz dokumenty lekarskie dotyczące zmian w stanie zdrowia , w tym wyniki badań specjalistycznych  przeprowawadzonych w okresie  od poprzedniego poboru.
3/ przed powiatową komisja poborową – przedstawia tej komisji dowód osobisty i książeczkę wojskową.

6. Dla potrzeb ewidencji wojskowej poborowy zgłaszający się do poboru po raz pierwszy przedstawia:                 

  a/ aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy                                                                             

 b/ dokumenty stwierdzające wykształcenie lub pobieranie nauki                                                                              

c/ potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej     Polskiej /tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz.2416/.                                                                                        

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 09 czerwca 2005r.w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru /Dz.U. Nr 150, poz.1592/

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kamil Linowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-28 13:09:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Kamil Linowski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-28 13:09:07
  • Liczba odsłon: 284
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 934084]

przewiń do góry