Rejestracja  przedpoborowych

 

Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podlegają oprócz mężczyzn, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 18 lat życia (przedpoborowych), również mężczyźni, którzy nie spełnili go we właściwym czasie, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia

1. Rejestrację przeprowadza się zgodnie z wojewódzkim planem rejestracji zatwierdzonym przez Wojewodę Mazowieckiego
2. Ogłoszenie rejestracji następuje na 14 dni przed jej rozpoczęciem.  Wójt Gminy ogłasza rejestrację za pomocą obwieszczeń, które są wywieszane w miejscach najbardziej uczęszczanych i widocznych.
3. W obwieszczeniu o rejestracji wskazuje się :                                                                                                

 - podstawę prawną przeprowadzenia rejestracji
 - kategorie osób podlegających rejestracji
 - miejsce i termin stawienia się do rejestracji
 - dokumenty, jakie powinny być przedstawione organowi przeprowadzającemu rejestrację
 - pouczenie o sposobie dopełnienia obowiązku rejestracji w razie zmiany miejsca  zamieszkania   

 - środki  egzekucji administracyjnej i sankcje karne za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia się do rejestracji lub przedstawienia nakazanych dokumentów .


4. Wójt wzywa przedpoborowych do zgłoszenia się do rejestracji również za pomocą wezwań imiennych, wezwanie należy przedpoborowemu doręczyć co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawienia się do rejestracji.                                                                                                                                                            

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia przedpoborowego, podlegającego rejestracji, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

5. Przedpoborowy zgłaszający się do rejestracji , obowiązany jest przedstawić dowód osobisty, a jeżeli nie ukończył on 18 roku życia – inny dokument pozwalający stwierdzić jego tożsamość.

6. Przedpoborowy trwale niezdolny do osobistego zgłoszenia się do rejestracji wskutek kalectwa lub ułomności może obowiązek ten spełnić za pośrednictwem pełnoletniego członka najbliższej rodziny. Osoba dokonująca zgłoszenia przedpoborowego obowiązana jest przedstawić organowi przeprowadzającemu rejestrację własny dowód osobisty, dokument potwierdzający niemożność osobistego zgłoszenia się przedpoborowego oraz jeden z dokumentów pozwalający stwierdzić tożsamość przedpoborowego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej       Polskiej /tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416/    

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 05 maja 1992 r. w sprawie rejestracji   przedpoborowych /Dz.U. Nr 40, poz. 173 z p.zm./

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kamil Linowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-28 13:08:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Kamil Linowski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-28 13:08:38
  • Liczba odsłon: 261
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 931602]

przewiń do góry