Podstawa prawna:
- ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593, z późn. zm.)

1 maja 2004 r. weszła w życie nowa ustawa o pomocy społecznej. Ustawa określa rodzaje zasiłków, kryterium dochodowe, wysokości świadczeń i zasady ich waloryzowania. System zasiłków jest prostszy niż obowiązujący do 30 kwietnia 2004 r. Oparty jest na trzech podstawowych rodzajach zasiłków: zasiłku stałym, okresowym i celowym. Chociaż nazwy zasiłków są podobne (do starych) to jednak ich przeznaczenie nie zawsze jest takie samo jak w poprzednim okresie. Część form wsparcia przeniesiono do systemu świadczeń rodzinnych, który zaczął obowiązywać również 1 maja 2004 r. na mocy ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.). Jednoczesne wejście w życie obu ustaw nie było przypadkowe. Zasiłki z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne, to dwa oddzielne, ale uzupełniające się systemy.

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Z kolei system świadczeń rodzinnych jest wsparciem dla rodzin gorzej sytuowanych w wychowaniu dziecka (dzieci), oraz w sytuacji kiedy w rodzinie znajduje się osoba niepełnosprawna wymagająca opieki i pomocy. Jego charakter jest mniej selektywny niż systemu świadczeń z pomocy społecznej, o czym świadczą chociażby wyższe kryteria dochodowe określające uprawnienia do świadczeń rodzinnych.


Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) mogą zgłaszać się po pomoc osoby, które znajdą się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc ta przysługuje:

 • wszystkim osobom mającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski,
 • cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski, posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy.

Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej pomagają potrzebującym w różny sposób, w tym między innymi:

 • organizują usługi opiekuńcze dla osób starszych i chorych,
 • pokrywają wydatki na świadczenia zdrowotne,
 • organizują poradnictwo prawne i psychologiczne,
 • pomagają w staraniach o dom pomocy społecznej,
 • prowadzą domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia o zasięgu lokalnym, środowiskowe domy samopomocy,
 • udzielają pomocy finansowej i rzeczowej.

Zasiłek stały - przysługuje :

1) pełnoletniej osobie  samotnie  gospodarującej , całkowicie niezdolnej  do pracy z powodu wieku  lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód  jest niszy od kryterium dochodowego osoby samotnie  gospodarującej;

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności , jeżeli jej dochód  , jak równie dochód na osobę w rodzinie  są nisze  od kryterium dochodowego  na osobę w rodzinie.

Zasiłek okresowy - przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą  chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń  z innych  systemów zabezpieczenia społecznego:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niszy  od kryterium dochodowego  osoby samotnie  gospodarującej ;

2) rodzinie, której dochód jest niszy od kryterium dochodowego  rodziny.

Zasiłek celowy  - może być przyznany

1) osobie lub rodzinie w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej , a w szczególności na pokrycie  części lub całości  kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży , niezbędnych przedmiotów użytku  domowego, napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu;

2) osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia  losowego lub  klęski żywiołowej .

3) osobom  bezdomnym  lub innym osobom  niemającym dochodu oraz możliwości  uzyskania świadczeń  na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu  w NFZ, na pokrycie części lub całości wydatków  na świadczenia zdrowotne.

Specjalny zasiłek celowy - moźe być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe .

Rodzaje zasiłków : określa art. 37, 38, 39 ,40, 41 i 42 Ustawy  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 z 15.04.2004r.) 
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kamil Linowski
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-12 09:00:58
 • Informacja zaktualizowana przez: Kamil Linowski
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-12 09:00:58
 • Liczba odsłon: 443
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 931790]

przewiń do góry