Uwaga!

Czasowe ograniczenie dostępu do Urzędu Gminy i gminnych jednostek.

Ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa od wtorku
03 listopada 2020 roku
Urząd Gminy w Rościszewie nie przyjmuje interesantów.

Prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.

O odwołaniu ograniczenia poinformujemy.

 

Wójt Gminy Rościszewo.

 

U W A G A !

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów polecającym wykonywanie pracy zdalnej ze względu na rozprzestrzenianie się  koronawirusa,

od dnia 03 listopada 2020 r. Urząd Gminy w Rościszewie  wyłącza bezpośrednią obsługę  interesantów.

W celu uzyskania informacji o sposobie załatwienia danej sprawy wskazany jest kontakt telefoniczny lub mailowy:

Urząd Gminy w Rościszewie: ugrosciszewo@interia.pl

Sekretariat/Wójt/Sekretarz Gminy -   24 2764076, 24 2764011, 24 2764215, 24 2764075; FAX 24 2764201

Referat Rozwoju, Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Budownictwa:   wew. 35

- Kierownik Referatu –  tel. kom. 785646283

Referat Spraw Obywatelskich – wew. 33

- Kierownik USC –  tel. Kom. 601897242

Referat Finansowy/Kierownik Referatu/Skarbnik Gminy -  24 276 40 76  w. 45

Druki i formularze dostępne do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.rosciszewo.bip.org.pl  w zakładce „Jak załatwić sprawę - karty usług” lub pocztą elektroniczną
(e-mail) po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Ponadto informujemy, że bieżące informacje i komunikaty są zamieszczane na stronie internetowej www.rosciszewo.pl i w Biuletynie informacji Publicznej www.rosciszewo.bip.org.pl

Dane kontaktowe do jednostek gminnych:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie – tel. 24 2764079; 2764083

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rościszewie – tel./fax 24 2764014

 

Należności z tytułu podatków i opłat należy wpłacać na konto:

BS w Starej Białej, Oddział Sierpc, Filia Rościszewo

nr 15 9015 0001 2600 0101 2000 0070

 

UWAGA - Wyjątek!   Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na konto:

BS w Starej Białej, Oddział Sierpc, Filia Rościszewo

nr 24 9038 0004 8460 0101 2000 0020

Wójt Gminy Rościszewo.

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo!

Od poniedziałku 25 maja 2020 r. Urząd Gminy w Rościszewie wznawia bezpośrednią obsługę interesantów.
 
Sprawy wymagające osobistej obecności będą załatwiane z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Konieczne jest stosowanie środków ochrony osobistej: maseczki zasłaniającej nos i usta, dezynfekcji rąk,   rękawiczek jednorazowych, bezpiecznych odległości (minimum 1,5 metra),
 
„Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi”.
 
W trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników Urzędu Gminy, zaleca się ograniczenie wizyt w Urzędzie do niezbędnych.
 
                                                                              Wójt Gminy Rościszewo

 

 

 

 

ul. Armii Krajowej 1

 09-204 Rościszewo

 tel.: (024) 276-40-76, (024)276-40-11 fax: (024) 276-42-01

 

Nr rachunku bankowego:

BS w Starej Białej, Oddział Sierpc, Filia Rościszewo

nr 15 9015 0001 2600 0101 2000 0070

 

Nr rachunku bankowego stosowany wyłącznie do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :

BS w Starej Białej, Oddział Sierpc, Filia Rościszewo

nr 24 9038 0004 8460 0101 2000 0020

 

e-mail :  ugrosciszewo@interia.pl

www: www.rosciszewo.bip.org.pl

www: www.rosciszewo.pl  

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 

 

Godziny pracy urzędu : 7:00 - 15:00

REGON : 000541807

NIP : 776-14-39-894

Nr. JST z systemu TERYT : 1427042

 

 

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej S1, ujęcia zlokalizowanego na terenie fermy trzody chlewnej na działce o nr ew. 217 obręb 0011 Lipniki, gm. Rościszewo, pow. sierpecki, woj. mazowieckie

 

OGŁOSZENIE

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rościszewo

 

Szanowni Państwo,

Gmina Rościszewo przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rościszewo. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem, którego celem jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, wynikających z działań zmniejszających emisje, osiąganych m.in. poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy, a w konsekwencji sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki.

Opracowanie dokumentu pozwoli zaplanować na najbliższe lata działania na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza oraz poprawy komfortu życia mieszkańców w naszej gminie. Opracowanie tego dokumentu umożliwi ubieganie się o dofinansowanie projektów mających na celu poprawę stanu środowiska oraz ograniczenie zmian klimatycznych, np. na działania termomodernizacyjne budynków, wymianę źródeł ciepła czy dofinansowanie montażu odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych.

Dlatego konieczna jest inwentaryzacja źródeł ciepła i emisji gazów cieplarnianych oraz zużycia energii w budynkach znajdujących na terenie gminy. Prosimy mieszkańców Gminy Rościeszewo o wypełnienie ankiety dotyczącej sposobu ogrzewania budynku i źródeł ciepła.

Poniżej zamieszczony został link do strony z ankietą:

https://forms.gle/oTzQiMGEHaniS5p27

 

Każdy mieszkaniec wypełniając ankietę bierze aktywny udział w przygotowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i ma wpływ na jego kształt.

Dziękuję Państwu za zaangażowanie i pomoc w opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Harmonogram odbioru odpadow komunalnych - od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
 
Nieodpłatna pomoc prawna - Komunikat
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych poprzez studnie głębinowe nr 3, nr 4 i nr 5, obręb 0017 Rościszewo do zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Rościszewo oraz wprowadzanie ścieków przemysłowych - wód popłucznych ze SUW do rowu melioracyjnego R-5 istniejącym wylotem w km 1+080 zlokalizowanego na działce o nr ewid. 215, obręb 0017 Rościszewo, gm. Rościszewo
 
Zawiadomienie Starosty Sierpeckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. budowa dwóch budynków inwentarskich (kurników do chowu kurcząt) o obsadzie 39 950 szt. i wielkości chowu 159,8 DJP w każdym budynku wraz z infrastrukturą techniczną oraz czterech silosów paszowych o ład. 17,7 Mg każdy w obrębie 0001 Babiec Piaseczny,
działka nr ewid. 56
 
Komunikat dotyczący wniosków do CEIDG w okresie pandemii COVID-19
 
Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie sierpeckim - ZMIANA HARMONOGRAMU - obowiązujący od 1 lutego 2020 r.
 
Informacja Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie o zasadach wydobywania piasku i żwiru oraz wykonywaniu robót geologicznych
 
Medal Prezydenta RP za ,,Długoletnie Pożycie Małżeńskie" - informacja dla par małżeńskich, które w 2020 roku będą obchodziły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego a zawarły związek małżeński w innym urzędzie niż USC w Rościszewie
 
Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie sierpeckim - harmonogram obowiązujący od 1 stycznia 2020 r.
 
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu sierpeckiego
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie informuje, iż wypłata świadczenia wychowawczego (500+), zasiłku rodzinnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego będą wypłacone w formie gotówkowej 18 grudnia w Banku Spółdzielczym w Rościszewie natomiast przelew w dniu 17 grudnia.     

   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat

 

 

Dnia 15 listopada   2019 r. o godz. 13.00 w Domu Kultury w Rościszewie   odbędzie się Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów par, które przeżyły ze sobą 50 i 60 lat. Osoby uczestniczące w tej uroczystości będą fotografowane a dokumentacja fotograficzna z tej uroczystości będzie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rościszewie pod adresem: www.rosciszewo.pl,   oraz udostępniona gazecie „Ekstra Sierpc-wiadomości lokalne”.

( art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późniejszymi zmianami).

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_________________________________________________________________________________________________________

 

 

INFORMACJA „SUSZA”

 

Urząd Gminy w Rościszewo informuje, że od dnia 03.10.2019r. można odbierać protokoły szacowania szkód w uprawach spowodowanych suszą . Protokoły będą wydawane w pokoju nr 5 – sala operacyjna. 

Uwaga!!!!Zmiana rachunku bankowego za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z powyższym od września 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek bankowy: BS w Starej Białej, Oddział Sierpc, Filia  Rościszewo  o numerze: 
24 9038 0004 8460 0101 2000 0020
 
W tytule przelewu prosimy o wpisanie:
"Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi; dane identyfikacyjne właściciela nieruchomości; adres nieruchomości".
 
Wpłat można również dokonywać tak jak dotychczas w kasie Urzędu Gminy w Rościszewie, ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo, codziennie w godzinach pracy urzędu.
 
Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie Wójta Gminy Rościszewo o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gmina Rościszewo informuje, że w związku z koniecznością usunięcia awarii sieci wodociągowej, dnia 9 sierpnia 2019 r. (tj. piątek) w godzinach od 8.00 do 15.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody

 

Informacja dotycząca szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współpracy przy opracowaniu Programu współpracy na 2020 rok

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie informuje, że są do odbioru wnioski na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 (Świadczenia wychowawcze, Świadczenia rodzinne, Dobry Start oraz Fundusz Alimentacyjny). Przypominamy, że wnioski w wersji papierowej należy składać od 1 sierpnia br. 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Rościszewo o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 ,,SRP4440B" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych na działce o nr ewid.: 326 w m. Rościszewo, gm. Rościszewo

Wybory ławników kadencji 2020 -2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Rościszewo o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 ,,SRP4440B" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na działce o nr ewid. 326 w m. Rościszewo, gm. Rościszewo

KOMUNIKAT - ĆWICZENIA TAKTYCZNO-SPECJALNE RENEGADE/SAREX-19

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rościszewie oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Łukomiu  

Wójt Gminy Rościszewo zaprasza zainteresowane drużyny do zgłaszania udziału w ,,GMINNYM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA"

UWAGA ZMIANA STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Rościszewo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 ,,SRP4440B" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na działce o nr ewid. 326 w m. Rościszewo, gm. Rościszewo

Materiały ze spotkania z dnia-27.03.2019 r. -wymiana źródeł ciepła i OZE

Dofinansowanie do 80% na wymianę pieca

KOMUNIKAT !!!    DOWODY OSOBISTE

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rościszewie na stanowisko Podinspektora w Referacie Finansowym

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 2019-2020

Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” -PLANOWANY NABÓR WNIOSKÓW -INFORMACJA O SZKOLENIU

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sierpeckim na 2019 rok

Informacja Urzędu Stanu Cywilnego o obchodach jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego

 

Zawiadomienie Starosty Sierpeckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę Nr 548/2018 znak: AB.6740.512.2018 dotyczącego inwestycji pn.: budowa dwóch budynków inwentarskich (K-1 oraz K-2) o łącznej obsadzie 416 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą (4 silosy paszowe o pojemności 22t każdy oraz dwa szczelne zbiorniki na nieczystości bytowe) ETAP II z IV ETAPÓW zamierzenia budowlanego w obrębie 0011 Lipniki, jednostka ewidencyjna 142704_2 Rościszewo, działka nr ewid. 65

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rościszewie w sprawie wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego (500+) oraz funduszu alimentacyjnego

 

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

 

Zawiadomienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego zespołu dworskiego w Łukomiu gm. Rościszewo w historycznych granicach wraz z otoczeniem  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Transmisja Obrad Sesji Rady Gminy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 17 października 2018 r. o godz. 13.00 w Domu Kultury w Rościszewie  odbędzie się Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów par, które przeżyły ze sobą 50 i 60 lat. Osoby ucze stniczące w tej uroczystości będą fotografowane a dokumentacja fotograficzna z tej uroczystości będzie zamieszczona na stronach internetowych Urzędu Gminy w Rościszewie oraz udostępniona gazecie „Ekstra Sierpc-wiadomości lokalne”.

 

( art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późniejszymi zmianami).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Rościszewie i Łukomiu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Rościszewie z dnia 11 września 2018 r. o składzie i terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja dotycząca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONKURS NA  NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKÓD SPOWODOWANYCH SUSZĄ W ROKU 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Rościszewo o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

Operacja  pn.: „Rozbudowa remizy strażackiej ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości
Rzeszotary – Chwały, gm. Rościszewo” mająca na celu umożliwienie poprawy  jakości życia mieszkańców poprzez przebudowanie świetlicy, jako infrastruktury  rekreacyjno – kulturalnej w miejscowości Rzeszotary – Chwały.

Inwestycja  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju  lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego  Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 .

 

 

____________________________________________________________________________________________________

                                                                                         
„Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".


 

Operacja pn.: ,, Przebudowa drogi gminnej w m. Śniedzanowo" mająca na celu rozwój Gminy Rościszewo i zapewnienie dogodnych warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców terenów wiejskich poprzez przebudowę drogi gminnej w miejscowości Śniedzanowo na odcinku o długości 0,825 km 

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej na operację typu ,,Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

____________________________________________________________________________________________________

                                                                                       
„Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
 

Operacja pn.: ,, Przebudowa drogi gminnej Babiec Więczanki - Łukomie, gm. Rościszewo l-2,8 km" mająca na celu rozwój Gminy Rościszewo i zapewnienie dogodnych warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców terenów wiejskich poprzez przebudowę drogi gminnej Babiec Więczanki - Łukomie na odcinku o długości 2,722 km 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej na operację typu ,,Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Przebudowa drogi gminnej Babiec Piaseczny – Łukomie”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu III, Regionalny System Transportowy, działanie 3.1. „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

więcej....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie informuje, iż można już  odbierać decyzje ze świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 wraz z nowym harmonogramem wypłat.

Decyzje z zasiłku rodzinnego oraz  specjalnego zasiłku opiekuńczego do odbioru będą  z dniem 15 listopada 2017 roku.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o dofinansowaniu projektu pn.:  „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o uzyskanych przez Gminę Rościszewo poziomach recyklingu

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Rościszewo w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Sierpc o wydaniu decyzji nr 19/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ,,budowa wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową WPL_ROSCISZEW_NOWYZAMOSC4/92305 wraz z przyłączem energetycznym, na terenie działki nr ew. 27/4 obręb 0030 Zamość Nowy, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, woj. mazowieckie"

 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Rościszewo z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”

Obwieszczenie Wójta Gminy Sierpc o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ,,budowa wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową WPL_ROSCISZEW_NOWYZAMOSC4/92305 wraz z przyłączem energetycznym, na terenie działki nr ew. 27/4 obręb 0030 Zamość Nowy, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, woj. mazowieckie"

Obwieszczenie Wójta Gminy Sierpc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ,,budowa wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową WPL_ROSCISZEW_NOWYZAMOSC4/92305 wraz z przyłączem energetycznym, na terenie działki nr ew. 27/4 obręb 0030 Zamość Nowy, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, woj. mazowieckie"

Stypendium szkolne na rok 2018/2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Sierpc o przedłużeniu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Rozbudowa obory wolnostanowiskowej o 60 DJP na działce o nr ewid. 317 położonej w miejscowości Polik"

Obwieszczenie Wójta Gminy Sierpc o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wystąpienia do organów współdziałających w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Rozbudowa obory wolnostanowiskowej o 60 DJP na działce o nr ewid. 317 położonej w miejscowości Polik"

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Sierpc o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ,,budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr SRP4440A wraz z instalacją zasilającą, na terenie działki nr ewid. 155/8 obręb 0017 Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, woj. mazowieckie"

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Sierpc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ,,budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr SRP4440A wraz z instalacją zasilającą, na terenie działki nr ew. 155/8 obręb 0017 Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, woj. mazowieckie"

 

Informacje dotyczące kwalifikacji wojskowej w 2018 roku

 

Uchwała antysmogowa dla Mazowsza

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sierpeckim na 2018 rok

 

Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku w związku z uzupełniającymi wyborami ławników na kadencję 2016-2019

 

Karta zgłoszenia na ławnika - do pobrania

 

 

Informacja o programie pomocowym dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w lasach spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, gradu lub deszczu nawalnego

 

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie afrykańskiego pomoru świń (ASF)

 

Zmiana lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łukomiu

 

Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie w związku z wprowadzeniem ,,Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF)"

 

Projekt partnerski ,,Zainwestuj w siebie"

 

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dotyczące wydania postanowienia Nr 54/C/2017 o uzupełnieniu z urzędu decyzji Nr 31/C/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775"

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dotyczące wydania decyzji Nr 31/C/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775"

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. ,,Program usuwania azbestu dla Gminy Rościszewo"

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Rościszewo o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ,,Programu usuwania azbestu dla Gminy Rościszewo"

 

Ogłoszenie ARIMR w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2017

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obowiązki właścicieli zwierząt

 

Nowy system gospodarowania odpadami

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-09-26 10:06:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-14 09:19:30
  • Liczba odsłon: 7362
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 931710]

przewiń do góry