Rościszewo, dnia 07.07.2020 r.

Znak sprawy: RRGKB.271.1.5.2020

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Rościszewo o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro netto, na:

 

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rościszewo w 2020 r.”

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia  jest „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rościszewo w 2020 r.”

Ilość płyt przeznaczona do:

- utylizacji bez ich demontażu – 10 510,00 m2 tj. – 157,65 ton.

CPV: 90.65.00.00-8

 

II. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

Termin wykonania zamówienia do 16.10.2020 r., termin płatności 30 dni, termin związania ofertą 30 dni.

 

III. Przygotowanie oferty

Ofertę należy:

 1. złożyć w formie pisemnej (osobiście, listownie – w siedzibie Zamawiającego lub na jego adres  w Urzędzie Gminy Rościszewo, ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo, faksem na nr (24)2764201 lub e-mailem na adres ugrosciszewo@interia.pl ) na Formularzu Oferty do dnia 14.07.2020 r. do godz. 10:00
 2. w przypadku oferty składanej osobiście, listownie  ofertę złożyć w kopercie zaadresowanej na Urząd Gminy w Rościszewie, ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo i opatrzonej napisem:
 3. w przypadku oferty składanej pocztą elektroniczną (e-mail) w tytule wiadomości należy wpisać:

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rościszewo w 2020r.”

do oferty należy dołączyć:

 • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • decyzja właściwego urzędu zatwierdzającej program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.
 • aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych wydaną w oparciu o ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
 • informacje dotyczące firmy, z którą Wykonawca ma podpisaną aktualną umowę lub zapewnienie  m.in. na utylizację wyrobów zawierających azbest lub transport odpadów wraz z wymaganymi pozwoleniami: pozwolenie zintegrowane wydane przez Marszałka Województwa na prowadzenie instalacji-składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów niebezpiecznych,
 • oświadczenie potwierdzające gdzie zostaną unieszkodliwione odpady niebezpieczne zawierające azbest.

IV. Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Marek Chyliński – (24)2764011 wew. 35 e-mail marek.ugr@wp.pl

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data dodania: 2020-07-08 08:40:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-08 08:40:49
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data dodania: 2020-07-08 08:40:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-08 08:40:49
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data dodania: 2020-07-08 08:40:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-08 08:40:49
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-08 08:40:49
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-08 08:40:49

[Liczba odsłon: 912527]

przewiń do góry